Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4756/TCHQ-KTTT
V/v đính chính công văn

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:- Các cục Hải quan tỉnh, thành phố

Ngày 16 tháng 9 năm 2003, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4494/TCHQ-KTTT hướng dẫn phân loại giấy sáp vàng đầu lọc thuốc lá. Do sơ xuất trong khâu đánh máy, nay Tổng cục đính chính lại như sau:

Nội dung công văn dẫn trên hướng dẫn phân loại đối với mặt hàng “Giấy nền giấy sáp vàng đầu lọc thuốc lá”, thay cho cụm từ “giấy sáp vàng đầu lọc thuốc lá”. Các nội dung khác tại công văn trên không thay đổi.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc