Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3292/TCHQ-GSQL
V/v: Phân loại mặt hàng lúa giống

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải quan Gia Lai Kon Tum

Trả lời công văn số 327/CHQGLKT ngày 22.06.2006 về đề nghị hướng dẫn phân loại mặt hàng lúa giống, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 82/2003/QĐ-BTC ngày 13.06.2003; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25.07.2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29.8.2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phân loại hàng hóa theo Danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

- Căn cứ Quyết định số 40/2006/QĐ-BNN ngày 22.05.2006 Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 74/2004/QĐ-BNN ngày 16.12.2004 về việc ban hành Danh Mục giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh.

Mặt hàng lúa giống cạn LC 93-1 có mã số thuế là 1006.10.10: thuế suất là 0%.

Việc hoàn thuế được áp dụng Điểm 11, Mục I, phần E, Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15.12.2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Tổng cục hướng dẫn để Cục Hải quan Gia Lai Kon Tum biết, thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Các TTPTPL Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam;
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc