Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8052/TXNK-TGHQ
V/v trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 0959/HQĐNa-TXNK ngày 23/5/2019 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai báo cáo vướng mắc của Công ty TNHH Bao bì Việt Long trong việc xác định trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu để sử dụng vào mục đích được miễn thuế nhưng nay chuyển đổi sang mục đích sử dụng không thuộc đối tượng miễn thuế. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến sau:

Nội dung vướng mắc nêu trên của Công ty đã được Tổng cục Hải quan báo cáo, trình Bộ Tài chính đưa vào dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (dự kiến ban hành đầu tháng 9/2019) theo hướng: trị giá hải quan là trị giá khai báo. Trường hợp cơ quan hải quan có căn cứ xác định trị giá khai báo không phù hợp thì xác định trị giá hải quan theo phương pháp xác định trị giá quy định tại Thông tư này, phù hợp với thực tế hàng hóa.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai xử lý vướng mắc của Công ty theo quy định tại Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2015/TT-BTC sau khi Bộ Tài chính ban hành.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để các Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TGHQ (3b).

CỤC TRƯỞNG




Lưu Mạnh Tưởng