Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7991/BKHĐT-ĐTNN
V/v doanh nghiệp có vốn ĐTNN hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Ông Trần Trung Kiên
(Đ/c: tầng 7, 50 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng)

Trả lời kiến nghị của Ông trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ về việc đề nghị hướng dẫn các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư, trường hợp tổ chức kinh tế được thành lập bởi một công ty 100% vốn trong nước liên doanh với một công ty con của công ty 100% vốn nước ngoài (thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam) thì phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài.

2. Phạm vi và hình thức kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản.

Trên đây là một số thông tin để Ông biết,

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP;
- Phòng TM&CNVN
- Lưu: VT, ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng