Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4710/BKHĐT-ĐKKD
V/v kiến nghị của Ông Nguyễn Trọng Cương

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 6038/VPCP-ĐMDN ngày 26/6/2018 của Quý Văn phòng đề nghị xem xét, xử lý kiến nghị của ông Nguyễn Trọng Cương đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ về việc đăng ký ngành, nghề kinh doanh liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản. Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, khi thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh hướng dẫn, đối chiếu và ghi nhận ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Khoản 8 Điều 7 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP nêu trên quy định: “Doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành”.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 77 Luật Kinh doanh bất động sản thì Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản trên phạm vi cả nước.

Do vậy, đề nghị Quý Văn phòng chuyển kiến nghị của ông Nguyễn Trọng Cương đến Bộ Xây dựng để được hướng dẫn cụ thể về điều kiện kinh doanh bất động sản theo thẩm quyền.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐKKD(NV).Vh3

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tống Quốc Đạt