Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/VPCP-NN
V/v Dự thảo Nghị định quy định giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6358/BTNMT-TCBHĐVN ngày 30 tháng 11 năm 2019 báo cáo về Dự thảo Nghị định quy định giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp và các bộ liên quan thống nhất phương án đối với các nhiệm vụ được giao tại khoản 5 Điều 46 và khoản 3 Điều 47 Luật Thủy sản năm 2017 (về chuyển nhượng, góp vốn, thế chấp, cho thuê liên quan đến quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi khu vực biển để nuôi trồng thủy sản), báo cáo Chính phủ trong tháng 01 năm 2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục