Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1144/TTg-NN
V/v gia hạn thời hạn giao khu vực biển của Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 62/BC-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2020 về đề nghị gia hạn thời hạn giao khu vực biển của Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Căn cứ vào khoản 2 Điều 10 Nghị định 51/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển và nhiệm vụ được giao tại Công văn số 192/TTg-NN ngày 31 tháng 01 năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định trường hợp gia hạn thời hạn sử dụng khu vực biển cho Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất được báo cáo tại Báo cáo số 62/BC-BTNMT nêu trên. Lưu ý, việc xem xét, quyết định gia hạn cần đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Nghị định số 51/2014/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan khác.

2. Về việc thu tiền sử dụng khu vực biển đối với trường hợp gia hạn thời hạn giao khu vực biển, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo đúng ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 9340/BTC-QLCS ngày 04 tháng 8 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: TC, NNPTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: CN, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (03), VLA

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng