Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2901/VPCP-NN
V/v dự thảo nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1282/BTNMT-TCBHĐVN ngày 13 tháng 3 năm 2020 về báo cáo về dự thảo nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng nghị định quy định về các vấn đề: chuyển nhượng, thế chấp, góp vốn, cho thuê quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản; việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển đã được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh... (theo khoản 5 Điều 46 và khoản 3 Điều 47 Luật Thủy sản năm 2017) theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định liên quan.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo xin ý kiến Chính phủ về việc bổ sung nhiệm vụ xây dựng nghị định nêu trên vào Chương trình công tác năm 2020 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 4.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: TP, NNPTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: TH, PL, NC, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục