Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2717/VPCP-NN
V/v các dự thảo Nghị định quy định về xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác, sử dụng hệ thống thông tin đất đai và Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 6512/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 06 tháng 12 năm 2019), ý kiến của các Bộ: Thông tin và Truyền thông (Công văn số 45/BTTTT-THH ngày 08 tháng 01 năm 2020), Tư pháp (Công văn số 198/BTP-PLDSKT ngày 17 tháng 01 năm 2020), Tài chính (Công văn số 1355/BTC-QLCS ngày 12 tháng 02 năm 2020) về việc tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác, sử dụng hệ thống thông tin đất đai và Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Về dự thảo Nghị định quy định về xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai: Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Nghị định theo đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm nội dung, tên gọi Nghị định phù hợp với chủ trương của Bộ Chính trị tại Kết luận số 36-KL/TW ngày 06 tháng 9 năm 2018, quy định của Luật đất đai, Luật công nghệ thông tin, các quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Về dự thảo Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai: Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan rà soát, xác định tính đặc thù của giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai với quy định hiện hành của pháp luật về giao dịch điện tử, thực tiễn thực hiện thủ tục hành chính công trên môi trường điện tử; qua đó làm rõ sự cần thiết và tính khả thi của việc ban hành Nghị định như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 390/TB-VPCP ngày 5 tháng 10 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: TP, TC, TTTT, KHĐT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: PL, KTTH, CN, NC, V.I; Cục KSTT; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN(3). Thanh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Nguyễn Cao Lục