Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 710/VPCP-NN
V/v dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 9412/TTr-BNN-TCLN ngày 17 tháng 12 năm 2019 về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp về thời điểm vận hành cơ chế cấp phép FLEGT, cụ thể là xác định rõ pháp luật điều chỉnh việc quản lý xuất khẩu, nhập khẩu gỗ trong thời gian Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tiến hành thống nhất với Ủy ban thực thi chung; xác định rõ thời gian, lộ trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất với Ủy ban thực thi chung và thời gian Thủ tướng Chính phủ quyết định thời điểm cấp giấy phép FLEGT; hoàn thiện dự thảo Nghị định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: PL, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN(02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục