Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3867/VPCP-NN
V/v cho ý kiến về báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 2969/BC-BNN-TCLN ngày 29 tháng 4 năm 2020 về báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam. Về việc này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu và cho ý kiến về nội dung báo cáo nêu tại Công văn số 2969/BC-BNN-TCLN nêu trên và nội dung dự thảo Nghị định quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam gửi kèm theo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 5 năm 2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Bộ NNPTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02). VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục