Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9590/VPCP-NN
V/v báo cáo về dự thảo Nghị định quy định giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Về đề nghị của Bộ Tư pháp tại Công văn số 261/BC-BTP ngày 25 tháng 9 năm 2019 về việc báo cáo về dự thảo Nghị định quy định giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển (xin gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu các ý kiến đóng góp, khẩn trương xây dựng hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định. Trong các ý kiến góp ý, cần lưu ý các nội dung quan trọng sau:

- Thống nhất với các Bộ, ngành liên quan về phạm vi điều chỉnh của Nghị định. Đối với các nhiệm vụ được giao tại khoản 5 Điều 46 và khoản 3 Điều 47 Luật Thủy sản năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần có báo cáo riêng gửi cơ quan có thẩm quyền trong tháng 11 năm 2019, trong đó cần nêu đầy đủ, cụ thể các căn cứ, lý do của kiến nghị.

- Quy định về tiền thuê mặt nước, mặt biển đối với các dự án thăm dò và khai thác dầu khí cần được nghiên cứu theo nội dung quyết nghị của Chính phủ nêu tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2019 và phải có sự thống nhất của Bộ Công Thương, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường đặc biệt lưu ý phải đảm bảo nội dung Dự thảo cần có sự thống nhất của các Bộ, ngành liên quan, đặc biệt là của các thành viên Ban soạn thảo, đáp ứng điều kiện để trình Chính phủ, tránh tình trạng Dự thảo Nghị định khi trình vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về nội dung, chưa đảm bảo đủ cơ sở để xem xét, quyết định. Hoàn thiện Dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2019.

3. Giao Bộ Tư pháp chủ động phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để đảm bảo Dự thảo Nghị định đủ điều kiện để trình Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: TP, NNPTNT, TC, GTVT, KH&ĐT, NG, CT, QP, CA;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: PL, KTTH, CN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục