Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 165/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU VỀ QUY HOẠCH CỦA CÁC LUẬT: ĐẤT ĐAI, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, KHOÁNG SẢN, TÀI NGUYÊN NƯỚC, KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ LUẬT TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều về quy hoạch của các Luật: đất đai, bảo vệ môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đa dạng sinh học và Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Các Thứ trư
ng;
- Lưu VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU VỀ QUY HOẠCH CỦA CÁC LUẬT: ĐẤT ĐAI, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, KHOÁNG SẢN, TÀI NGUYÊN NƯỚC, KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ LUẬT TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 165/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

I. MỤC TIÊU

Tổ chức xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều về quy hoạch của các Luật: đất đai, bảo vệ môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đa dạng sinh học và Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo bảo đảm phù hợp và có hiệu lực thi hành cùng với Luật quy hoạch đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

II. YÊU CẦU

1. Xác định đầy đủ nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng dự án luật.

2. Xác định các Điều kiện cần thiết về thể chế, tổ chức nhân sự, kinh phí và các Điều kiện cần thiết khác để xây dựng dự án luật bảo đảm tiến độ cũng như chất lượng dự án luật,

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thời gian thực hiện: Trước 27/01/2018.

2. Xây dựng dự thảo Luật

a) Xây dựng nội dung cần sửa đi, bổ sung về quy hoch trong Luật đất đai

Đơn vị chủ trì: Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian thực hiện: Trước 5/2/2018.

b) Xây dựng nội dung cần sửa đi, bổ sung về quy hoạch trong Luật bảo vệ môi trường, Luật đa dạng sinh học

Đơn vị chủ trì: Tổng cục môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đơn vị phối hp: Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian thực hiện: Trước 5/2/2018.

c) Xây dựng nội dung cn sửa đổi, bổ sung về quy hoạch trong Luật khoáng sản

Đơn vị chủ trì: Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian thực hiện: Trước 5/2/2018.

d) Xây dựng nội dung cần sửa đổi, bổ sung về quy hoạch trong Luật tài nguyên nước

Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian thực hiện: Trước 5/2/2018.

đ) Xây dựng nội dung cần sửa đổi, bổ sung về quy hoạch trong Luật khí tượng thủy văn

Đơn vị chủ trì: Tổng cục Khí tượng thủy văn quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian thực hiện: Trước 5/2/2018.

e) Xây dựng nội dung cần sửa đổi, bổ sung về quy hoạch trong Luật tài nguyên, môi trường bin và hải đảo

Đơn vị chủ trì: Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian thực hiện: Trước 5/2/2018.

g) Tổng hợp, xây dựng dự thảo số 01

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thời gian thực hiện: Trước 01/3/2018.

3. Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập lần 1

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thời gian thực hiện: Từ 1-5/3/2018.

4. Đăng website, gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành địa phương

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thời gian thực hiện: Từ 5-20/3/2018.

5. Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập lần 2

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thời gian thực hiện: Từ 15-20/4/2018.

6. Gửi Bộ Tư pháp thẩm định

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thời gian thực hiện: Trước 15/5/2018.

7. Trình Chính phủ

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thời gian thực hiện: Trước 30/6/2018.

8. Trình Ủy ban của Quốc hội để thẩm tra

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đơn vị phối hợp: Văn phòng Chính phủ, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian thực hiện: Trước 30/8/2018.

9. Trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đơn vị phối hợp: Các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian thực hiện: Trước 15/10/2018.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thc hin

1.1. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động theo đúng tiến độ được nêu trong Kế hoạch.

1.2. Các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế trong việc thực hiện Kế hoạch.

2. Bảo đảm nhân lực và cơ sở vật chất đthực hiện công tác pháp điển của Bộ Tài nguyên và Môi trường

2.1. Các đơn vị có trách nhiệm bố trí nhân lực, cơ sở vật chất phù hợp bảo đảm triển khai xây dựng dự án luật hiệu quả, chất lượng, đúng tiến độ.

2.2. Trường hợp cần thiết, có thể huy động các chuyên gia, nhà khoa học để thực hiện xây dựng dự án luật này.

3. Kinh phí thực hiện

3.1. Vụ Kế hoạch-Tài chính bố trí nhiệm vụ từ nguồn sự nghiệp kinh tế để triển khai xây dựng dự án luật này.

3.2. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch-Tài chính, Văn phòng Bộ xây dựng dự toán kinh phí triển khai thực hiện, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

4. Trách nhiệm theo dõi, đôn đốc

4.1. Vụ Pháp chế giúp Bộ trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Kế hoạch này

4.2. Hàng tháng, Vụ Pháp chế báo cáo lãnh đạo Bộ về tiến độ thực hiện Kế hoạch này./.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU VỀ QUY HOẠCH CỦA CÁC LUẬT: ĐẤT ĐAI, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, KHOÁNG SẢN, TÀI NGUYÊN NƯỚC, KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ LUẬT TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 165/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập

Vụ Pháp chế

Các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan

Trước 27/01/2018

II

Xây dựng dự thảo Luật

 

 

 

1

Xây dựng nội dung cần sửa đổi, bổ sung về quy hoạch trong Luật đt đai

Tổng cục Quản lý đất đai

Vụ Pháp chế

Trước 5/2/2018

2

Xây dựng nội dung cần sửa đổi, bổ sung về quy hoạch trong Luật bảo vệ môi trường, Luật đa dạng sinh học

Tổng cục Môi trường

Vụ Pháp chế

Trước 5/2/2018

3

Xây dựng nội dung cần sửa đổi, bổ sung về quy hoạch trong Luật khoáng sản

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Vụ Pháp chế

Trước 5/2/2018

4

Xây dựng nội dung cần sửa đổi, bổ sung về quy hoạch trong Luật tài nguyên nước

Cục Quản lý tài nguyên nước

Vụ Pháp chế

Trước 5/2/2018

5

Xây dựng nội dung cần sửa đổi, bổ sung về quy hoạch trong Luật khí tượng thủy văn

Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, Cục Biến đổi khí hậu

Vụ Pháp chế

Trước 5/2/2018

6

Xây dựng nội dung cần sửa đổi, bổ sung về quy hoạch trong Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Vụ Pháp chế

Trước 5/2/2018

7

Tổng hợp, xây dựng dự thảo 01

Vụ Pháp chế

Các Tổng cục, Cục Quản lý tài nguyên nước, Cục Biến đổi khí hậu

Trước 01/3/2018

II

Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập lần 1

Vụ Pháp chế

Các Tổng cục, Cục Quản lý tài nguyên nước, Cục Biến đổi khí hậu

Từ 1-5/3/2018

II

Hoàn thiện dự thảo Luật sau họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập

Vụ Pháp chế

Các Tổng cục, Cục Quản lý tài nguyên nước, Cục Biến đổi khí hậu

Các Tổng cục, Cục Quản lý tài nguyên nước, Cục Biến đổi khí hậu phải gửi bản hoàn thiện nội dung các luật gửi về Vụ Pháp chế trước ngày 15/3/2018

III

Đăng website, gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành

Vụ Pháp chế

 

Trước 20/3/2018

IV

Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập lần 2

Vụ Pháp chế

Các Tổng cục, Cục Quản lý tài nguyên nước, Cục Biến đổi khí hậu

Từ 15-20/4/2018

V

Gửi Bộ Tư pháp thẩm định

Vụ Pháp chế

Các Tổng cục, Cục Quản lý tài nguyên nước, Cục Biến đổi khí hậu

Trước 15/5/2018

VI

Trình Chính phủ

Vụ Pháp chế

Các Tổng cục, Cục Quản lý tài nguyên nước, Cục Biến đổi khí hậu

Trước 30/6/2018

VII

Trình Ủy ban của Quốc hội thẩm tra

Vụ Pháp chế

Văn phòng Chính phủ, các Tổng cục, Cục Quản lý tài nguyên nước, Cục Biến đổi khí hậu

Trước 30/8/2018

VIII

Trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua

Vụ Pháp chế

Các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các Tổng cục, Cục Quản lý tài nguyên nước, Cục Biến đổi khí hậu

Trước 15/10/2018

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 165/QĐ-BTNMT năm 2018 về Kế hoạch xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều về quy hoạch của các Luật: đất đai, bảo vệ môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đa dạng sinh học và Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

  • Số hiệu: 165/QĐ-BTNMT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 23/01/2018
  • Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • Người ký: Trần Hồng Hà
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 23/01/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản