Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73519/CT-TTHT
V/v chính sách thuế BVMT, GTGT đối với hao hụt xăng dầu

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Tổng công ty xăng dầu quân đội
(Đ/c: S 33B, đường Phạm Ngũ Lão, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - MST: 0100108688)

Trả lời công văn số 731/CT-TC ngày 04/10/2018 của Công ty TNHH MTV Tổng công ty xăng dầu quân đội (sau đây gọi tắt là công ty) đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế BVMT, GTGT đối với lượng hao hụt xăng dầu. Về vấn đề này, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm, cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tin thưởng, tin hỗ trợ, tin chuyn nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tin thu về bi thường, tin thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, mục đích chi đ lập chứng từ chi tiền.

Ví dụ 11: Doanh nghiệp A nhận được khoản bồi thường thiệt hại do bị hủy hợp đồng từ doanh nghiệp B là 50 triệu đồng thì doanh nghiệp A lập chứng từ thu và không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với khoản tiền trên.

Ví dụ 14: Doanh nghiệp bảo hiểm A và Công ty B ký hợp đồng bảo hiểm với hình thức bảo hiểm bằng tiền. Khi có rủi ro bảo hiểm xảy ra, doanh nghiệp bảo hiểm A bồi thường cho Công ty B bằng tiền theo quy định của pháp luật về bảo hiểm. Công ty B không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với số tiền bồi thường bảo hiểm nhận được.

…”

- Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tn thất.

Các trường hợp tổn thất không được bồi thường được khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm: thiên tai, hỏa hoạn, các trường hợp tổn thất không được bảo hiểm bồi thường, hàng hóa mất phẩm chất, quá hạn sử dụng phải tiêu hủy. Cơ sở kinh doanh phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh các trường hợp tổn thất không được bồi thường để khấu trừ thuế.

Trường hợp hàng hóa có hao hụt tự nhiên do tính chất lý hóa trong quá trình vận chuyn, bơm rót như xăng, dầu... thì được kê khai, khấu trừ s thuế GTGT đầu vào của số lượng hàng hóa thực tế hao hụt tự nhiên không vượt quá định mức hao hụt theo quy định số thuế GTGT đầu vào của số lượng hàng hóa hao hụt vượt định mức không được khấu trừ, hoàn thuế.

…”

- Căn cứ Khoản 13 Điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thu nhập khác:

“13. Trường hợp doanh nghiệp có khoản thu về tiền phạt, tiền bồi thường do bên đối tác vi phạm hợp đồng hoặc các khoản thưởng do thực hiện tốt cam kết theo hợp đồng phát sinh cao hơn khoản chi tiền phạt, tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng (các khoản phạt này không thuộc các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính), sau khi bù trừ; phần chênh lệch còn lại tính vào thu nhập khác.

Trường hợp doanh nghiệp có khoản thu về tiền phạt, tiền bồi thường do bên đối tác vi phạm hợp đồng hoặc các khoản thưởng do thực hiện tốt cam kết theo hợp đồng phát sinh thấp hơn khoản chi tiền phạt, tiền bồi thường do vi phạm hợp đng (các khoản phạt này không thuộc các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính), sau khi bù trừ, phần chênh lệch còn lại tính giảm trừ vào thu nhập khác. Trường hợp đơn vị trong năm không phát sinh thu nhập khác thì được giảm trừ vào thu nhập hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các khoản thu về tiền phạt, tiền bồi thường nêu trên không bao gồm các khoản tiền phạt, tiền bồi thường được ghi giảm giá trị công trình trong giai đoạn đầu tư.”

- Căn cứ Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường.

+ Tại Khoản 4 Điều 6 quy định về thời điểm tính thuế:

“4. Đối với xăng, dầu sản xuất hoặc nhập khu để bán, thời điểm tính thuế là thời điểm doanh nghip đầu mối kinh doanh xăng, dầu bán ra.

+ Tại Điểm 2.2, Khoản 2, Điều 7 quy định về khai thuế, nộp thuế BVMT:

“Các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước tại cơ quan thuế địa phương nơi kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, cụ thể:

- Các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối trực tiếp nhập khẩu, sản xuất, chế biến xăng dầu (gọi chung là các đơn vị đầu mối) thực hiện kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi các đơn vị đầu mối đóng trụ sở chính đối với lượng xăng dầu do các đơn vị này trc tiếp xuất, bán bao gồm xuất đ tiêu dùng nội bộ, xuất để trao đi sn phm hàng hóa khác, xuất trả hàng nhập khẩu ủy thác, bán cho tổ chức, cá nhân khác ngoài hệ thống của đơn vị đầu mối (k cả các doanh nghiệp mà đơn vị đầu mối có cổ phần từ 50% trở xuống); trừ lượng xăng dầu xuất bán và nhập khu ủy thác cho công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối khác.

…”

Căn cứ các quy định nêu trên và nội dung công văn hỏi của công ty, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:

1. Đối với lượng hao hụt xăng dầu vượt định mức trong quá trình vận chuyển

Trường hợp bên vận chuyển bồi thường bằng tiền cho công ty đối với lượng xăng dầu hao hụt vượt định mức quy định trong hợp đồng thì khi nhận khoản tiền bồi thường, công ty lập chứng từ thu theo quy định. Đối với bên vận chuyển, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Công ty được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của lượng xăng dầu thực tế hao hụt tự nhiên không vượt quá định mức hao hụt theo quy định. Đối với số thuế GTGT đầu vào của lượng xăng dầu hao hụt vượt định mức thì công ty không được khấu trừ, hoàn thuế.

Trường hợp công ty là đơn vị kinh doanh xăng dầu đầu mối thì công ty không phải kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường đối với lượng xăng dầu hao hụt vượt định mức trong quá trình vận chuyển do thuế bảo vệ môi trường áp dụng đối với lượng xăng dầu của các đơn vị đầu mối trực tiếp xuất, bán.

2. Đối với lượng hao hụt xăng dầu do sự cố cháy nổ trong quá trình bơm rót hàng về kho

Trường hợp công ty nhận tiền bồi thường từ công ty bảo hiểm do sự cố cháy nổ trong quá trình bơm rót hàng về kho thì các bên thực hiện lập chứng từ thu, chi tiền theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp hợp đồng bảo hiểm quy định giá trị bồi thường không bao gồm thuế GTGT của hàng hóa, tài sản chịu thuế GTGT bị tổn thất thì công ty được khấu trừ toàn bộ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, tài sản bị tổn thất.

Trường hợp công ty là đơn vị kinh doanh xăng dầu đầu mối thì công ty không phải kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường đối với lượng xăng dầu bị thiệt hại do gặp sự cố cháy nổ trong quá trình bơm rót hàng về kho do thuế bảo vệ môi trường áp dụng đối với lượng xăng dầu của các đơn vị đầu mối trực tiếp xuất, bán.

Trường hợp còn vướng mắc đề nghị công ty liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 5 - 187 giảng Võ để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH MTV Tổng công ty xăng dầu quân đội được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 5;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn