Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76603/CT-TTHT
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Dịch vụ hàng không Việt An
(Đ/c: S 82 Ph Quán Thánh, P. Quán Thánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội)
MST: 0105892660

Trả lời công văn số 28.09/CV-VA đề ngày 28/09/2018 của Công ty TNHH Dịch vụ hàng không Việt An (sau đây gọi là Công ty) hỏi về hướng dẫn kê khai thuế và sử dụng hóa đơn GTGT, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng khai thuế giá trị gia tăng:

“Điều 11. Khai thuế giá trị gia tăng

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế

a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc.

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế...”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH dịch vụ hàng không Việt An thành lập Chi nhánh tại Đà Nẵng (sau đây gọi là Chi nhánh) là đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty. Do đặc thù của hoạt động bán vé máy bay, khách hàng có thể đặt mua vé tại bất kỳ đâu và thanh toán tại bất kỳ nơi nào, Công ty và Chi nhánh đều sử dụng chung một hệ thống bán vé điện tử qua mạng thì:

- Trường hợp Chi nhánh tại Đà Nẵng không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu lập hóa đơn từ hoạt động bán vé máy bay, khách hàng liên hệ đặt mua vé máy bay tại Chi nhánh nhưng Công ty lập hóa đơn GTGT bán vé máy bay cho khách hàng thì Công ty thực hiện khai thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên.

- Trường hợp Chi nhánh trực tiếp lập hóa đơn bán vé máy bay cho khách hàng thì Chi nhánh phải đăng kí kê khai, nộp thuế GTGT tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của Chi nhánh tại Đà Nẵng theo quy định.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Dịch vụ hàng không Việt An được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Ba Đình;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn