Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6694/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan tại cửa hàng miễn thuế ở Cảng HKQT Phú Quốc

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam.
(Đ/c: 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3507/TCTCHKVN ngày 27/8/2019 của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam về việc cho phép thực hiện thủ tục hải quan và thông quan đối với hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc tại Chi cục Hải quan Phú Quốc. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 47 Luật Hải quan: “Hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế”, đề nghị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam lựa chọn việc thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào cửa hàng miễn thuế tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho phù hợp.

Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Cục HQ: Hà Nội và Kiên Giang (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đức Hùng