Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6091/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.

Trả lời công văn số 1295/HQCT-NV ngày 08/8/2019 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện đốt than Duyên Hải 2 của Công ty TNHH Janakuasa Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 85 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu của dự án Nhà máy Nhiệt điện đốt than Duyên Hải 2 được Cục Hải quan thành phố Cần Thơ cấp Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế thì được thực hiện tại Chi cục Hải quan CK Vĩnh Long hoặc Chi cục Hải quan Tây Đô thuộc Cục Hải quan thành phố Cần Thơ. Riêng đối với hàng hóa nhập khẩu để lắp ráp thành tổ hợp, dây chuyền hoàn chỉnh, hàng nhập khẩu thành nhiều chuyến và không thể trừ lùi tại thời điểm nhập khẩu hàng hóa mà lô hàng trước đã thực hiện tại Chi cục Hải quan CK Vĩnh Long nếu các lô hàng tiếp theo thực hiện tại Chi cục Hải quan Tây Đô thì để đảm bảo yêu cầu quản lý theo đúng quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC dẫn trên, đề nghị Cục Hải quan thành phố Cần Thơ hướng dẫn tổ chức, cá nhân và Chi cục Hải quan thực hiện như sau:

- Khi nhập khẩu, tổ chức, cá nhân phải kê khai chi tiết số lượng, tên hàng cụ thể của hàng hóa thực nhập và ghi rõ hàng hóa của tổ hợp, dây chuyền nào thuộc Danh mục miễn thuế đã đăng ký. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc việc nhập khẩu lô hàng cuối cùng của mỗi tổ hợp, dây chuyền, tổ chức, cá nhân phải tổng hợp các tờ khai đã nhập khẩu để cơ quan hải quan kiểm tra và trừ lùi số lượng của từng tổ hợp, dây chuyền trên Phiếu theo dõi trừ lùi;

- Cục Hải quan thành phố Cần Thơ chịu trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Hải quan CK Vĩnh Long và Chi cục Hải quan Tây Đô trong việc phối hợp theo dõi, quản lý và trừ lùi trên Phiếu theo dõi đảm bảo việc quản lý chặt chẽ về số lượng, chủng loại lắp ráp thành tổ hợp, dây chuyền theo Danh mục đã cấp.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Cần Thơ biết, thực hiện. Trường hợp có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo và đề xuất xử lý về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân