Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6569/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục chuyển tải, thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải đối với hàng hóa quá cảnh

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:

- Công ty cổ phần vận tải quốc tế KA;
(Đ/c: số 95 Lý Nam Đế, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
- Công ty TNHH Vận tải Container Hải An;
(Đ/c: 506 Đường Đà Nng, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng).
- Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.
(Đ/c: 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 16/2019/KAQT-CV ngày 18/7/2019 của Công ty cổ phần vận tải quốc tế KA, công văn số 0308-2019/CV-HACT của Công ty TNHH Vận tải Container Hải An và công văn số 2206/TCT-CP đề ngày 28/08/2019 của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đề nghị hướng dẫn thủ tục chuyển tải, thay đổi phương thức vận chuyển phương tiện vận tải đối với hàng hóa quá cảnh. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan: Thực hiện theo quy định tại Khoản 29 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh.

Trường hợp các Công ty thực hiện chuyển tải, thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải đối với hàng hóa quá cảnh, thực hiện theo quy định tại Điểm 3, Điểm 9 Khoản 19 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 24/01/2015 của Chính phủ.

2. Về tuyến đường vận chuyển hàng hóa quá cảnh: Đề nghị Công ty căn cứ Điều 3 Thông tư số 16/2017/TT-BGTVT ngày 22/5/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa để thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để các Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để báo cáo);
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn