Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1357/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa phục vụ giải đua xe công thức 1

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP Hà Nội;
- Cục Hải quan TP Hải Phòng

Thực hiện điểm 2 Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/02/2020 của Chính phủ về Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2020 và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu để phục vụ giải đua xe công thức 1 (F1) diễn ra vào đầu tháng 4/2020 tại TP Hà Nội cụ thể như sau:

1. Địa điểm làm thủ tục hải quan đối với toàn bộ hàng hóa để phục vụ giải đua xe F1: Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội thuộc Cục Hải quan TP Hà Nội.

2. Về chính sách quản lý:

Hàng hóa tạm nhập, tái xuất, chuyển tiêu thụ nội địa thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất phải có giấy phép nhập khẩu, điều kiện nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan và phải kiểm tra nhà nước về chất lượng theo quy định của pháp luật được:

- Miễn giấy phép, điều kiện nhập khẩu (bao gồm cả tạm nhập) theo quy định tại điểm 2 Nghị quyết số 11/NQ-CP nêu trên.

- Miễn kiểm tra chất lượng theo quy định tại tiết n điểm 7 khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ.

3. Thủ tục hải quan:

3.1. Người khai hải quan thực hiện đăng ký tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội và hàng hóa được vận chuyển từ sân bay quốc tế Nội Bài, cảng Hải Phòng về Trường đua xe F1 tại Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội (sau đây gọi là Trường đua Mỹ Đình).

Trường hợp hàng hóa phải kiểm tra thực tế thì việc kiểm tra thực tế được thực hiện tại khu vực Trường đua Mỹ Đình.

3.2. Loại hình nhập khẩu: toàn bộ hàng hóa nhập khẩu để phục vụ giải đua xe F1 thực hiện theo loại hình tạm nhập tái xuất.

3.3. Các thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan khác đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất, chuyển tiêu thụ nội địa thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan. Đối với hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không, và được dỡ từ máy bay sang phương tiện vận chuyển để vận chuyển về Trường đua Mỹ Đình (không lưu giữ tại cảng hàng không) thì việc giám sát hàng hóa thực hiện theo quy định tại Điều 52c Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính.

4. Trách nhiệm của người khai hải quan (Công ty TNHH Vietnam Grand Prix là đơn vị được chỉ định là Nhà tổ chức giải đua xe F1 tại Việt Nam, Công ty TNHH Dịch Vụ Arktic GP là đại lý hải quan và là đơn vị được chỉ định bởi Công ty TNHH Vietnam Grand Prix thực hiện thủ tục hải quan cho toàn bộ hàng hóa để phục vụ giải đua xe F1):

4.1. Phối hợp với cơ quan hải quan để thực hiện thủ tục hải quan được nhanh chóng, thuận lợi đúng quy định của pháp luật về hải quan.

4.2. Trước khi tái xuất hàng hóa, thực hiện lập danh sách hàng hóa tạm nhập đã sử dụng nội bộ trong thời gian diễn ra giải đua xe F1 và thực hiện thủ tục hải quan, nộp thuế đối với hàng hóa đã sử dụng nội bộ theo đúng quy định pháp luật.

4.3. Phải tái xuất hết số hàng hóa đã tạm nhập trừ hàng hóa đã sử dụng nêu tại điểm 4.2 nêu trên, không được đưa hàng hóa tạm nhập vào nội địa để tiêu thụ.

4.4. Chịu trách nhiệm vận chuyển nguyên trạng hàng hóa từ cửa khẩu nhập về Trường đua Mỹ Đình và từ Trường đua Mỹ Đình đến cửa khẩu tái xuất.

5. Trách nhiệm của các đơn vị hải quan liên quan:

a) Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, các Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển tại Hải Phòng phối hợp, trao đổi thông tin với Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội - Cục Hải quan TP Hà Nội trong việc giám sát hàng hóa vận chuyển từ cửa khẩu về Trường đua Mỹ Đình và ngược lại đối với hàng hóa tái xuất đưa từ Trường đua Mỹ Đình ra cửa khẩu xuất để xuất ra nước ngoài.

b) Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phối hợp với các cơ quan liên quan tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài trong việc giám sát hàng hóa bốc dỡ từ máy bay sang phương tiện vận chuyển để vận chuyển về Trường đua Mỹ Đình.

c) Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài - Cục Hải quan TP Hà Nội, các Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển tại Hải Phòng - Cục Hải quan TP Hải Phòng bố trí cán bộ, công chức thực hiện thủ tục hải quan, giám sát hàng hóa tạm nhập, tái xuất, chuyển tiêu thụ nội địa đảm bảo thuận lợi, nhanh chóng để hàng hóa kịp thời phục vụ giải đua xe F1.

d) Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội bố trí cán bộ, công chức thực hiện việc kiểm tra thực tế tại địa điểm kiểm tra được Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan công nhận trong trường hợp lô hàng phải kiểm tra thực tế.

6. Chính sách thuế đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất, chuyển tiêu thụ nội địa thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế có liên quan.

7. Để đảm bảo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa phục vụ giải đua xe F1, đề nghị các đơn vị cử cán bộ đầu mối (tên, chức vụ, số điện thoại) để phối hợp, chỉ đạo:

- Cục Hải quan TP Hà Nội: Đại diện Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Phòng Giám sát Quản lý, Lãnh đạo Chi cục và Lãnh đạo Đội thuộc Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài, Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội.

- Cục Hải quan TP Hải Phòng: Đại diện Lãnh đạo Phòng Giám sát quản lý, Lãnh đạo Chi cục và Lãnh đạo Đội thuộc các Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Khu vực I, II, III, Đình Vũ.

Danh sách cử người gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát Quản lý) trước ngày 9/03/2020.

Trong quá trình thực hiện phát sinh vướng mắc, vượt thẩm quyền, đề nghị các đơn vị báo cáo ngay về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát Quản lý) để có chỉ đạo kịp thời.

Tổng cục thông báo để Cục Hải quan TP Hà Nội, Hải Phòng thực hiện./.

(gửi kèm Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/02/2020 của Chính phủ).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng - Vũ Thị Mai (để báo cáo);
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- UBND TP Hà Nội (để phối hợp, chỉ đạo);
- Các Vụ, Cục: Thuế XNK, QLRR, CNTT, ĐTCBL;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành