Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 179/VPCP-CN
V/v tổ chức lập quy hoạch chi tiết điều chỉnh Cảng hàng không quốc tế Đà Nng

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (văn bản số 7796/UBND-SGTVT ngày 18 tháng 11 năm 2019), ý kiến các Bộ: Giao thông vận tải (văn bản số 11830/BGTVT-KHĐT ngày 11 tháng 12 năm 2019), Xây dựng (văn bản số 2928/BXD-QHKT ngày 12 tháng 12 năm 2019), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 9092/BKHĐT-HCHTĐT ngày 06 tháng 12 năm 2019), Tài chính (văn bản số 15372/BTC-ĐT ngày 18 tháng 12 năm 2019) về việc tổ chức lập quy hoạch chi tiết điều chỉnh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp thu ý kiến các Bộ tại các văn bản nêu trên, tổ chức triển khai lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục