Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6738/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục khai hải quan đối với hàng hóa đưa vào CHMT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux Taseco
(Đ/c: 4-W07E1 tầng 4, nhà ga T2, Cảng HKQT Nội Bài, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 201/2019/CV-JDV ngày 11/9/2019 của Công ty TNHH Hàng Miễn thuế Jalux Taseco (JDV) về vướng mắc đối với thủ tục khai hải quan đối với hàng hóa đã nhập khẩu đủ điều kiện lưu thông trên thị trường và hàng hóa sản xuất trong nước đưa vào cửa hàng miễn thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định: “Hàng hóa đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu được phép lưu thông theo quy định của pháp luật Việt Nam, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế được quản lý theo chế độ tạm xuấtˮ.

Tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 167/2016/NĐ-CP quy định: “Đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam, hàng hóa đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu được phép lưu thông theo quy định của pháp luật Việt Nam, hàng hóa tạm nhập khẩu vào Việt Nam: Doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm xuất, tái xuất theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quanˮ.

Trong thời gian rà soát, sửa đổi, bổ sung mã loại hình xuất nhập khẩu trên Hệ thống VNACCS, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế mở tờ khai với mã loại hình G61 đối với hàng hóa đã nhập khẩu đủ điều kiện lưu thông trên thị trường và hàng hóa sản xuất trong nước đưa vào cửa hàng miễn thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh, thành phố và Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux Taseco biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đức Hùng