Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6571/TCHQ-PC
V/v vướng mắc trong việc xử lý vi phạm hành chính

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

Trả lời Công văn số 1988/HQLC-KTSTQ ngày 10/10/2019 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về việc quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Luyện kim và Khoáng sản Việt Trung, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 11/10/2019, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 6468/TCHQ-PC về vướng mắc trong việc xử lý vi phạm hành chính trả lời công văn số 1901/HQLC-KTSTQ ngày 30/9/2019 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lào Cai căn cứ vào khoản 3 Điều 18 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; Các Điều 6a, Điều 6b, Điều 6c của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ) và các quy định khác có liên quan để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế XNK (để phối hợp)
- Lưu: VT, PC (02b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành