Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 534/TCHQ-PC
V/v vướng mắc xử lý vi phạm

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời văn bản số 3415/HQQN-CBL ngày 19/11/2019 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh v/v vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với vướng mắc nêu tại điểm 1 công văn số 3415/HQQN-CBL ngày 19/11/2019:

- Căn cứ quy định tại Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì hàng hóa xuất khẩu là sản phẩm sản xuất theo loại hình sản xuất xuất khẩu thuộc đối tượng chịu thuế.

- Các mặt hàng có mã số HS thuộc các nhóm 5208, 5209, 5211 là các nhóm vải dệt thoi từ bông, không được quy định cụ thể trong Biểu thuế xuất khẩu, không thuộc trường hợp là hàng hóa thuộc nhóm hàng 211 nêu tại Nghị định 122/2016/NĐ-CP nên không áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu. Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh căn cứ công văn số 9744/TCHQ-TXNK ngày 12/10/2016 của Tổng cục Hải quan và hồ sơ vụ việc cụ thể để xử lý.

2. Đối với vấn đề vướng mắc nêu tại điểm 2 công văn số 3415/HQQN-CBL ngày 19/11/2019:

Vấn đề này đã được Tổng cục Hải quan trả lời tại Công văn số 4208/TCHQ-PC ngày 26/6/2017, công văn số 3824/TCHQ-PC ngày 11/6/2019 của Tổng cục Hải quan. Cục Hải quan Quảng Ninh nghiên cứu các công văn này để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành