Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 571/TTg-CN
V/v triển khai Dự án đầu tư xây dựng cầu Châu Đốc, tỉnh An Giang

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 4356/BGTVT-ĐTCT ngày 07 tháng 5 năm 2020) và ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (văn bản số 414/UBND-KTN ngày 22 tháng 4 năm 2020) về việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Châu Đốc, tỉnh An Giang theo hình thức Hợp đồng BOT, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý giao Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang là cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Châu Đốc, tỉnh An Giang theo hình thức Hợp đồng BOT như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tại các văn bản nêu trên; yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang triển khai Dự án bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: TP, KHĐT, TC;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (3) pvc

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng