Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2897/VPCP-CN
V/v triển khai Dự án đầu tư xây dựng cầu Châu Đốc, tỉnh An Giang

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 3033/BGTVT-ĐTCT ngày 31 tháng 3 năm 2020 về việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng cầu Châu Đốc, tỉnh An Giang theo hình thức Hợp đồng BOT (Dự án), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xem xét, đánh giá lại sự cần thiết, tính cấp bách đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Châu Đốc; đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc chuyển đổi cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiếp tục đầu tư Dự án theo hình thức hợp đồng BOT.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: TP, KHĐT, TC;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2) cp

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục