Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 238/TTg-KTN
V/v triển khai ngay Dự án đầu tư xây dựng cầu Năm Căn thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 876/BGTVT-KHĐT ngày 14 tháng 02 năm 2012) về việc triển khai ngay Dự án đầu tư xây dựng cầu Năm Căn thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh; căn cứ kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 14 tháng 02 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép triển khai ngay Dự án nêu trên và hoàn thành trước năm 2015 theo tiến độ đường Hồ Chí Minh để thông tuyến từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (tỉnh Cà Mau) 2 làn xe;

2. Về nguồn vốn thực hiện Dự án, đồng ý:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ứng vốn để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án theo tiến độ;

- Bổ sung Dự án xây dựng cầu Năm Căn vào danh mục trái phiếu giai đoạn 2012 - 2015, giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện theo quy định và bố trí vốn cho Dự án, hoàn lại cho Tỉnh theo quy đinh; trước mắt bố trí vốn từ nguồn dự phòng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012 để thực hiện.

3. Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định và chịu trách nhiệm việc chỉ định thầu theo quy định, đảm bảo chất lượng, hiệu quả./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4), C 21align="center".

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải