Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2440/VPCP-CN
V/v triển khai Dự án đầu tư xây dựng cầu Châu Đốc, tỉnh An Giang

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (văn bản số 44/UBND-KTN ngày 20 tháng 01 năm 2021) và ý kiến của các Bộ: Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 1386/BGTVT-ĐTCT ngày 22 tháng 02 năm 2021), Tư pháp (văn bản số 464/BTP-PLDSKT ngày 24 tháng 02 năm 2021), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1763/BKHĐT-KTĐPLT ngày 30 tháng 3 năm 2021), Tài chính (văn bản số 2858/BTC-ĐT ngày 15 tháng 3 năm 2021) về việc chuyển đổi đầu tư dự án cầu Châu Đốc, tỉnh An Giang từ hình thức hợp đồng BOT sang đầu tư công, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ: Tư pháp, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tại các văn bản nêu trên (bản chụp kèm theo), thực hiện thủ tục chấm dứt đầu tư dự án cầu Châu Đốc theo hình thức hợp đồng BOT theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời thống nhất với Bộ Giao thông vận tải về cơ quan có trách nhiệm tiếp tục quản lý đầu tư Dự án, làm cơ sở để triển khai Dự án theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật về đầu tư công.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: TP, GTVT, KHĐT, TC;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (3) pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyn Cao Lục