Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10778VPCP-CN
V/v xử lý vướng mắc đối với Dự án đầu tư xây dựng cầu Châu Đốc, tnh An Giang

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 9074/BGTVT-ĐTCT ngày 25 tháng 9 năm 2019) và ý kiến của các Bộ, cơ quan: Tư pháp (văn bản số 4419/BTP-PLDSKT ngày 08 tháng 11 năm 2019), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7813/BKHĐT-KCHTĐT ngày 23 tháng 10 năm 2019), Tài chính (văn bản số 12605/BTC-ĐT ngày 22 tháng 10 năm 2019), Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (văn bản số 1008/UBND-KTN ngày 08 tháng 10 năm 2019) về việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với Dự án đầu tư xây dựng cầu Châu Đốc, tỉnh An Giang theo hình thức Hợp đồng BOT (Dự án), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp tại các văn bản nêu trên; làm rõ căn cứ pháp lý và sự phù hợp với các quy định của pháp luật về mối quan hệ từ việc đàm phán hợp đồng không thành công (đối với liên danh nhà đầu tư đã trúng thầu) dẫn đến việc đề xuất điều chuyển cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với Dự án từ Bộ Giao thông vận tải về Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: TP, KHĐT, TC;
- UBND tỉnh An Giang;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2) cp

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục