Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5221/BXD-QLN
V/v thực hiện quy định về quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2022

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 2823/SXD-QLN ngày 27/9/2022 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đề nghị hướng dẫn việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ đã quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện được thuê, mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Trong đó, tại khoản 3 Điều 61, khoản 5 Điều 65 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP đã có quy định: trường hợp nhà ở bố trí sử dụng từ ngày 19/01/2007 thì thực hiện giải quyết theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà đất thuộc sở hữu nhà nước (nay là pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công).

Tại Điều 1 Nghị định số 30/2019/NĐ-CP ngày 26/3/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP đã có quy định cụ thể về cách xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở làm cơ sở cho việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước; khoản 11 Điều 1 của Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 28/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP đã quy định về việc truy thu tiền thuê nhà ở đối với trường hợp thực tế đã sử dụng nhà ở trước thời điểm ký kết hợp đồng thuê nhà ở.

Do đó, đề nghị Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đối chiếu các quy định pháp luật nêu trên với trường hợp cụ thể trên địa bàn để thực hiện việc quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo đúng quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời công văn số 2823/SXD-QLN của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, đề nghị Sở Xây dựng báo cáo UBND thành phố Cần Thơ để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật nhà ở./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Văn Sinh (để b/cáo);
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Khởi