Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5197/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc chứng từ chứng nhận xuất xứ

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1430/HQĐNa-GSQL ngày 21/7/2020 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai đề nghị xác minh chứng từ chứng nhận xuất xứ và C/O mẫu D do Singapore cấp. Về vấn đề này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với chứng từ chứng nhận xuất xứ của Công ty TNHH Pranda Việt Nam:

Tổng cục Hải quan cần tiến hành xác minh với cơ quan có thẩm quyền của Thái Lan về tính hợp lệ chứng từ tự chứng nhận xuất xứ và sẽ hướng dẫn cụ thể bằng văn bản sau khi có trả lời từ cơ quan có liên quan.

2. Đối với C/O mẫu D số tham chiếu 20205059655 cấp ngày 7/7/2020:

Về việc không thấy C/O điện tử trên hệ thống: Theo hướng dẫn tại công văn số 2174/TCHQ-GSQL ngày 12/4/2019 của Tổng cục Hải quan thì trong trường hợp Hệ thống một cửa ASEAN (ASW) hoặc Cổng thông tin một cửa quốc gia (NWS) gặp sự cố, cơ quan Hải quan tiếp nhận C/O bản giấy được cấp đúng quy định của Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN để xem xét xử lý theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn