Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47476/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2018

 

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được phiếu chuyển số 427/PC-TCT ngày 20/6/2018 của Tổng cục Thuế chuyển thư hỏi của độc giả Phạm Quang Phụng ở Hà Nội do Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính chuyển đến (sau đây gọi là “Độc giả”) hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế:

+ Tại Điều 10 quy định xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn:

“1. Các trường hợp khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, bao gồm:

a) Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, tăng số thuế được miễn, giảm nhưng người nộp thuế đã ghi chép kịp thời, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ.

...

2. Mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này là 20% tính trên số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế đã được hoàn, số thuế được miễn, giảm cao hơn so với quy định của pháp luật thuế.”

+ Tại Điều 11 quy định xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế:

"Người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế quy định tại Điều 108 của Luật quản lý thuế thì bị xử phạt theo số lần tính trên số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận, như sau:

1. Phạt tiền 1 lần tính trên số thuế trốn, số thuế gian lận đối với người nộp thuế vi phạm lần đầu không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 10 Nghị định này hoặc vi phạm lần thứ hai mà có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên khi có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

...

k) Sử dụng hóa đơn, chứng từ, tài liệu không hợp pháp trong các trường hợp khác để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được hoàn.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp độc giả Phạm Quang Phụng (MST: 8051930505) nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2017 tại Chi cục Thuế Quận Hoàn Kiếm, cá nhân kê khai có 1 nguồn thu nhập tại Công ty CP bất động sản Thế Kỷ, tuy nhiên theo dữ liệu tại cơ quan thuế thì Ông Phụng có thêm thu nhập tại Công ty CP đầu tư Nhơn Đức (MST: 0309531863 - thuộc CCT huyện Nhà Bè - TPHCM quản lý), nếu Ông Phụng cam kết không phát sinh thu nhập nào khác ngoài thu nhập tại Công ty CP bất động sản Thế Kỷ thì Chi cục Thuế Quận Hoàn Kiếm xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2017 của Ông Phụng theo quy định, đồng thời phối hợp với CCT huyện Nhà Bè xác minh tính chính xác trong hồ sơ khai thuế của Công ty CP đầu tư Nhơn Đức.

Tổ chức, cá nhân có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, hành vi trốn thuế, gian lận thuế sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Luật quản lý thuế.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính được biết và hướng dẫn Độc giả thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- CCT Q.Hoàn Kiếm;
- Phòng pháp chế:
- Lưu: VT, TTHT(2) (7;4)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ
CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn