Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4601/TCT-QLN
V/v không tính tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La

Ngày 22/10/2018, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1451/CT-QLN ngày 18/10/2018 của Cục Thuế tỉnh Sơn La về việc không tính tiền chậm nộp đối với Công ty cổ phần Dịch vụ và Môi trường đô thị Sơn La. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 7 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định như sau:

“Trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp thuế đúng thời hạn dẫn đến nợ thuế thì không thực hiện cưỡng chế thuế và không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán phát sinh trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán.”

- Tại điểm a Khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

“3. Trình tự, thủ tục không tính tiền chậm nộp

a) Người nộp thuế thuộc trường hợp không phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại khoản 1 Điều này cung cấp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp văn bản xác nhận của đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước về việc người nộp thuế chưa được thanh toán theo mẫu số 01/TCN ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Cơ quan thuế ban hành quyết định về việc kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế, thời gian kiểm tra tối đa là 03 ngày làm việc. Sau khi kiểm tra, cơ quan thuế xác định:

- Nếu người nộp thuế thuộc trường hợp không phải nộp tiền chậm nộp thì cơ quan thuế ban hành thông báo về việc người nộp thuế không phải nộp tiền chậm nộp thuế.

- Nếu người nộp thuế thuộc trường hợp phải nộp tiền chậm nộp thì cơ quan thuế ban hành thông báo về việc người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp thuế (thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp) và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật.”

Trường hợp Công ty cổ phần Dịch vụ và Môi trường đô thị Sơn La còn nợ tiền thuế GTGT do cung ứng dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn NSNN nhưng chưa được thanh toán thì Cục Thuế căn cứ các quy định nêu trên và tình hình thực tế của Công ty để xem xét giải quyết theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Sơn La biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTg Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ PC, CS - TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, QLN(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thị Hồng Minh