Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4527/TCHQ-TXNK
V/v xác định ngành, nghề và địa bàn ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Cần Thơ;
- Cục Hải quan tỉnh Bình Phước.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 388/HQCT-NV ngày 12/3/2021 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ và công văn số 446/HQBP-NV ngày 31/3/2021 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước về việc xác định ngành, nghề và địa bàn ưu đãi đầu tư để áp dụng chính sách miễn thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1496/TCHQ-TXNK ngày 02/4/2021, công văn số 2938/TCHQ-TXNK ngày 16/6/2021 và công văn số 4272/TCHQ-TXNK ngày 01/9/2021 trao đổi với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 10/9/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 6072/BKHĐT-PC trả lời, theo đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang nghiên cứu, báo cáo Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư theo hướng áp dụng Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư và Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư từ ngày 01/01/2021 (đính kèm công văn).

Tổng cục Hải quan sẽ thông báo tới các đơn vị ngay sau khi cơ quan có tham quyền có hướng dẫn mới nhất.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bằng Toàn

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 4527/TCHQ-TXNK năm 2021 về xác định ngành, nghề và địa bàn ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 4527/TCHQ-TXNK
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 20/09/2021
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Trần Bằng Toàn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 20/09/2021
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản