Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1299/TCHQ-TXNK
V/v xác định ngành, nghề ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 17160/HQHP-TXNK ngày 28/12/2017; công văn 2292/HQHP-TXNK ngày 13/02/2018 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về xác định ngành, nghề đầu tư khi thông báo Danh Mục miễn thuế của Công ty TNHH vật liệu xây dựng Saint - Gobain Bắc Việt Nam, về vấn đề này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 (nay là Khoản 11 Điều 16 Luật Thuế XNK số 107/2015/QH13) thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư được miễn thuế.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 21 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2015/QH13 thì dự án đang được hưởng ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có mức ưu đãi cao hơn mức ưu đãi quy định tại Luật này thì tiếp tục thực hiện theo mức ưu đãi đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án; trường hợp mức ưu đãi về thuế XK, thuế NK thấp hơn mức ưu đãi hoặc chưa được hưởng ưu đãi về thuế XK, thuế NK quy định tại Luật này thì được hưởng mức ưu đãi theo quy định của Luật này cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.

Căn cứ quy định tại Điều 22 Khoản II Phụ lục I Danh Mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư và khuyến khích đầu tư Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ thì sản xuất vật liệu xây dựng nhẹ trừ vật liệu mới, vật liệu quý hiếm thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư.

Căn cứ quy định tại Điều 7 Khoản I Phần A Phụ lục I Danh Mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ thì sản xuất các loại vật liệu xây dựng nhẹ thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư;

Căn cứ quy định tại Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ.

Theo Phiếu kết quả thử nghiệm của Viện Vật liệu xây dựng thuộc Bộ Xây dựng ngày 26/10/2017 đối với mẫu thử là tấm thạch cao tường, chiều dày 9 mm của Công ty TNHH Saint Gobain Việt Nam thì sản phẩm có khối lượng thể tích khô: 611 kg/m3

Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 021043000134 do UBND TP. Hải Phòng cấp lần đầu ngày 09/12/2008, Giấy chứng nhận đầu tư số 8782228217 thay đổi lần thứ 5 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 27/11/2017 thì tên dự án: Sản xuất tấm thạch cao trọng lượng nhẹ; Mục tiêu và quy mô của dự án: Sản xuất sản phẩm tấm thạch cao từ thạch cao, công suất ổn định 30 triệu m2/năm, tương đương với sản lượng 189.000 tấn thành phẩm/năm.

Căn cứ các quy định nêu trên và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 806/BKHĐT-PC ngày 08/02/2018, ý kiến của Bộ Xây dựng tại công văn số 386/BXD-VLXD ngày 01/3/2018 thì trường hợp tấm tường thạch cao của Công ty TNHH vật liệu xây dựng Saint - Gobain Bắc Việt Nam (có địa điểm thực hiện dự án tại Xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng không thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư) được Bộ Xây dựng xác nhận là chủng loại vật liệu xây dựng nhẹ; dự án sản xuất tấm thạch cao trọng lượng nhẹ của Công ty TNHH vật liệu xây dựng Saint - Gobain Bắc Việt Nam thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư quy định tại điểm 7, Khoản I Phần A Phụ lục 1 Danh Mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP thì hàng hóa nhập khẩu phục vụ Dự án sản xuất tấm thạch cao trọng lượng nhẹ của Công ty TNHH vật liệu xây dựng Saint - Gobain Bắc Việt Nam được miễn thuế theo quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CST (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 1299/TCHQ-TXNK năm 2018 về xác định ngành, nghề ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 1299/TCHQ-TXNK
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 13/03/2018
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Nguyễn Dương Thái
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 13/03/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản