Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12140/TCHQ-TXNK
V/v xác định ngành, nghề ƯĐĐT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc xác định ngành, nghề ưu đãi đầu tư khi đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế của dự án Công ty TNHH Van Việt Nhật nêu tại công văn số 1646/HQHP-TXNK của Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

Căn cứ công văn số 5906/BKHĐT-PC ngày 29/7/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và công văn số 8439/BCT-CNNg ngày 12/9/2016 của Bộ Công Thương;

Theo Điều 1 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5451858032 ngày 15/01/2016 của Sở kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng thì mục tiêu dự án Công ty TNHH Van Việt Nhật là: Sản xuất đúc, gia công phụ tùng máy móc, thiết bị, đường ống và chi tiết máy móc thiết bị công nghiệp là van, cút nổi, phụ kiện, chi tiết... bằng thép cao cấp, hợp kim đồng, thép hợp kim đặc biệt có độ bền cao dùng trong công nghiệp. Gia công phụ tùng máy móc. Lắp ráp máy móc, thiết bị đường ống và máy móc thiết bị công nghiệp”. Như vậy, dự án Công ty TNHH Van Việt Nhật là dự án sản xuất đúc (mã ngành nghề theo Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 2431-24310, 2432-24320) và gia công cơ khí, không phải là dự án luyện kim nên không thuộc dự án “Sản xuất phôi thép từ quặng sắt, thép cao cấp, hợp kim” theo quy định tại điểm 3, mục I, Danh mục B, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.

Trường hợp Công ty TNHH Van Việt Nhật xác định dự án của Công ty thuộc dự án ng dụng công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ” theo quy định tại điểm 1, mục I, Danh mục A, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP, thì: Đề nghị Công ty thực hiện thủ tục chứng nhận tổ chức hoạt động ứng dụng công nghệ cao theo quy định của pháp luật về công nghệ cao để được hưởng ưu đãi đầu tư.

Trường hợp Công ty xác định dự án của Công ty thuộc dự án “Sản xuất sản phm thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ” theo quy định tại điểm 2, mục I, Danh mục A, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP, thì: Đề nghị Công ty xác định cụ thể loại sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển để cơ quan hải quan có cơ sở xem xét xác định ưu đãi đầu tư.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 12140/TCHQ-TXNK năm 2016 xác định ngành, nghề ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 12140/TCHQ-TXNK
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 29/12/2016
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Nguyễn Dương Thái
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 29/12/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản