Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP. H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 425/CT-TTHT
V/v thuế suất thuế giá trị gia tăng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam
Đ/chỉ: 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
MST: 0310074234

Trả lời văn bản số FXV-2015-454 ngày 17/12/2015 của Công ty về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:

- Tại Khoản 21 Điều 4 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

“21...

Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật”.

- Tại Điều 11 quy định về thuế suất 10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

…”.

Trường hợp của Công ty trình bày cung cấp gói dịch vụ quét dịch thuật cơ bản, (có thể dịch thuật toàn bộ tài liệu thông qua quét (scan) trên máy photocopy) thì dịch vụ này không phải là dịch vụ phần mềm nên phải áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT số 2;
- P.PC;
- Lưu (VT, TTHT).
3314_8892086/15-Phong

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ
CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga