Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4123/TCT-HTQT
V/v hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam-Anh.

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh;
- Công ty Cổ phần Hanacans.

 

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 206/CV ngày 3/3/2016 của Công ty Cổ phần Hanacans (Công ty Hanacans) đính kèm Hợp đồng ký ngày 24/10/2014 giữa công ty Hanacans và Công ty Stolle Europe Limited (Công ty Stolle) đề nghị hướng dẫn về thuế nhà thầu theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Vương quốc Anh (Hiệp định). Về vấn đề này, sau khi xin ý kiến Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Quy định tại nội luật

Căn cứ quy định tại điểm 2, Điều 12 và Điểm 2 Điều 13, Mục 3, Chương 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính, Công ty Stolle phải nộp thuế GTGT (GTGT) và thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại Việt Nam đối với hoạt động cung cấp máy móc thiết bị và dịch vụ giám sát, kiểm tra kỹ thuật và chạy thử.

2. Quy định tại Hiệp định

Căn cứ Khoản 1 Điều 5 (Cơ sở thường trú) Hiệp định quy định:

“1. Theo Hiệp định này, thuật ngữ “cơ sở thường trú” có nghĩa là một cơ sở kinh doanh cố định mà qua đó xí nghiệp thực hiện toàn bộ hay một phần hoạt động kinh doanh của mình.”

Theo quy định trên, trường hợp Công ty Stolle cung cấp dịch vụ giám sát, kiểm tra kỹ thuật và chạy thử thông qua các chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam trong một giai đoạn không quá 6 tháng theo Hợp đồng ký ngày 24/10/2014 với Công ty Hanacans về việc cung cấp dây chuyền sản xuất nắp lon và thực hiện dịch vụ giám sát, kiểm tra kỹ thuật, lắp đặt và chạy thử dây chuyền, Công ty Stolle được coi là không có cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam đối với hoạt động cung cấp dịch vụ nêu trên nên không có cơ sở thường trú tại Việt Nam.

Ngoài ra, Công ty Stolle phải có văn bản khẳng định không thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào khác với hoạt động cung cấp dây chuyền, thiết bị sản xuất nắp lon cho Công ty Hanacans trong thời gian thực hiện Hợp đồng ký với Hanacan nêu trên và do vậy không có cơ sở thường trú tại Việt Nam.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh kiểm tra thực tế việc thực hiện Hợp đồng ký ngày 24/10/2014 nêu trên để xác định việc tồn tại cơ sở thường trú của Công ty Stolle tại Việt Nam. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc đề nghị Cục Thuế báo cáo Tổng cục Thuế để được hướng dẫn cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Website TCT;
- Lưu: VT, HTQT (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh