Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4112/BYT-KCB
V/v Hướng dẫn kê đơn thuốc trong thời gian phòng chống dịch COVID-19

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bệnh viện/Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế
- Sở Y tế tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
- Y tế Ngành

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, để bảo đảm công tác điều trị cho người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi, người mắc bệnh cần điều trị dài ngày, đồng thời để giảm, hạn chế lượng người đến khám tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Tiểu ban điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện việc kê đơn thuốc, dự trữ thuốc điều trị trong thời gian phòng, chống dịch COVID - 19 tại các địa phương phải thực hiện giãn cách/cách ly xã hội như sau:

1. Bác sỹ, y sỹ kê đơn thuốc căn cứ vào tình trạng người bệnh để có thể kê số lượng thuốc sử dụng trong đơn cho người bệnh là người cao tuổi, người mắc bệnh cần điều trị dài ngày không quá 03 tháng.

2. Cơ sở khám, chữa bệnh phải cung cấp số điện thoại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh để liên hệ khi cần thiết.

3. Tăng cường tổ chức khám bệnh và kê đơn, cấp phát thuốc cho người bệnh tại trạm y tế xã, phường trường hợp đặc biệt có thể tổ chức cấp phát thuốc tại nhà.

4. Việc kê đơn thuốc này chỉ thực hiện trong thời gian thực hiện giãn cách/cách ly xã hội của địa phương khi hết thời gian giãn cách/cách ly xã hội thực hiện theo quy định hiện hành.

Tiểu ban điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc các đơn vị khẩn trương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam, TB CĐQGPC COVID19 (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng;
- BHXHVN (Để ph/h);
- Lưu: VT, KCB

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn
Trưởng Tiểu ban điều trị -
Ban chỉ đạo Quốc gia PC dịch COVID-19