Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3860/TXNK-CST
V/v chính sách thuế hàng SXXK

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 185/HQBRVT-TXNK ngày 16/01/2019 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo vướng mắc liên quan đến chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 28 Luật Thương mại 36/2005/QH11 quy định nhập khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật,

Căn cứ Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu. Cơ sở xác định hàng hóa được miễn thuế quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP;

Căn cứ quy định nêu trên, hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu nếu đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì được miễn thuế xuất khẩu.

Đối với phương án dự kiến nhập khẩu của Công ty Nguyễn Tiến theo trình bày tại công văn số 32/2018/CV-NT ngày 24/12/2018, trường hợp nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu Công ty không trực tiếp nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu mà mua hàng hóa của một doanh nghiệp khác tại Việt Nam thì không đáp ứng quy định tại Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP nên không đủ cơ sở để xử lý miễn thuế nhập khẩu đối với số nguyên liệu nêu trên.

Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST-H.Linh (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng