Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3863/TXNK-CST
V/v nhập khẩu hàng hóa theo tổ hợp, dây chuyền

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 404/HQQT-NV ngày 28/3/2019 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị về việc quyết toán Danh mục miễn thuế. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Tại điểm c khoản 3 Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định trường hợp thông báo Danh mục bằng giấy, cơ quan hải quan thực hiện cập nhật và trừ lùi số lượng hàng hóa đã xuất khẩu, nhập khẩu tương ứng với số lượng hàng hóa trong Danh mục miễn thuế. Trường hợp nhập khẩu miễn thuế theo tổ hợp, dây chuyền, phải nhập khẩu làm nhiều chuyến để lắp ráp thành tổ hợp, dây chuyền hoàn chỉnh không thể thực hiện trừ lùi theo số lượng hàng hóa tại thời điểm nhập khẩu thì trong thời hạn 15 ngày kể từ khi kết thúc việc nhập khẩu lô hàng cuối cùng của mỗi tổ hợp, dây chuyền, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tổng hợp các tờ khai đã nhập khẩu và quyết toán với cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Tại điểm a.2 khoản 1 Điều 10 Quyết định 1919/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018 của Tổng cục Hải quan quy định trường hợp nhập khẩu miễn thuế theo tổ hợp, dây chuyền không thể thực hiện trừ lùi theo số lượng hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan thì thủ tục hải quan nhập khẩu được thực hiện tại Chi cục Hải quan nơi được giao quản lý địa bàn lắp đặt tổ hợp, dây chuyền. Tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, hàng hóa được kê khai chi tiết trên tờ khai hải quan và được ghi rõ thuộc tổ hợp, dây chuyền nào của Danh mục miễn thuế đã thông báo với cơ quan hải quan. Trường hợp không kê khai chi tiết được trên tờ khai thì hàng hóa nhập khẩu phải được lập bảng kê chi tiết đính kèm vào tờ khai hải quan. Cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa mở sổ theo dõi riêng đối với hàng hóa nhập khẩu theo tổ hợp, dây chuyền để cập nhật cụ thể số lượng, tên hàng, mã số, đơn vị tính, trị giá theo các tờ khai hải quan. Việc trừ lùi được thực hiện sau khi kết thúc việc nhập khẩu hàng hóa của tổ hợp, dây chuyền. Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi kết thúc việc nhập khẩu lô hàng cuối cùng của mỗi tổ hợp, dây chuyền, cơ quan hải quan có trách nhiệm tiếp nhận bản tổng hợp các tờ khai đã nhập khẩu hàng hóa miễn thuế theo tổ hợp, dây chuyền để kiểm tra và trừ lùi số lượng của từng tổ hợp, dây chuyền trên Phiếu theo dõi trừ lùi.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị thực hiện theo đúng quy định nêu trên.

2. Trường hợp hàng hóa được đăng ký Danh mục máy móc, thiết bị theo Điều 7, Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính, thì đã cụ thể hóa được tên hàng, đơn vị tính, số lượng, trị giá trên Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa nhập khẩu và Danh mục hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại thời điểm nhập khẩu hàng hóa. Vì vậy, không thực hiện thông báo Danh mục miễn thuế bản giấy theo dạng tổ hợp, dây chuyền phải nhập khẩu làm nhiều chuyến để lắp ráp thành tổ hợp, dây chuyền không trừ lùi được tại thời điểm nhập khẩu.

Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PL (để p/h);
- Lưu: VT, CST (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng