Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3665/VPCP-CN
V/v nghiên cứu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Nghị định số 69/2019/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2808/BKHĐT-TH ngày 29 tháng 4 năm 2020) về việc hướng dẫn sử dụng số tiền thu được từ bán đấu giá tài sản công để thanh toán cho Hợp đồng BT theo Nghị định số 69/2019/NĐ-CP , Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Tài chính nghiên cứu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên về việc sửa đổi khoản 3 Điều 1 Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, PL, TH;
 - Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục