Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2787/VPCP-CN
V/v sửa đổi, bổ sung Nghị định số 69/2019/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Về đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 2403/BTC-QLCS ngày 04 tháng 3 năm 2020), ý kiến các Bộ: Tư pháp (văn bản số 1044/BTP-VĐCXDPL ngày 24 tháng 3 năm 2020), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1975/BKHĐT-QLĐT ngày 26 tháng 3 năm 2020), Xây dựng (văn bản số 1439/BXD-KTXD ngày 30 tháng 3 năm 2020) về việc đính chính Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2019 về việc sử dng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức BT, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến các Bộ tại các văn bản nêu trên, thực hiện trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KH&ĐT, TP, XD, TN&MT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Tổ trưởng Tổ CT TTg, các Vụ: KTTH, PL, TKBT;
-
Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục