Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2883/TB-BTP

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN, CHI NHÁNH TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRONG CẢ NƯỚC THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH13 ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Trên cơ sở đề nghị của các tổ chức đấu giá tài sản và việc rà soát đăng ký hoạt động, quyết định thành lập các tổ chức đấu giá tài sản của Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

Bộ Tư pháp thông báo như sau:

1. Công bố Danh sách tổ chức đấu giá tài sản và chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong toàn quốc theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản (có Danh sách kèm theo).

2. Danh sách này sẽ tiếp tục được cập nhật và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.

Trong quá trình hoạt động đấu giá tài sản, các tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh của các tổ chức đấu giá tài sản trong toàn quốc, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn có liên quan./.

 


Nơi nhận:

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp (để b/c);
- Thứ trưởng Phan Chí Hiếu (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố;
- Các tổ chức đấu giá tài sản;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục BTTP.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Mai

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN, CHI NHÁNH TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRONG TOÀN QUỐC THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM Đ KHOẢN 4 ĐIỀU 56 LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
(Kèm theo Thông báo số 2883/TB-BTP ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

STT

Tnh, thành phố

TT

Tên tổ chức đấu giá tài sản/ Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản

Trụ sở chính, điện thoại, fax, email

Quyết định thành lập Trung tâm/ Giấy đăng ký hoạt động

Giám đốc Trung tâm/chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân/Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh/Trưởng Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản

Thành viên hợp danh của Công ty đấu giá hợp danh

Tổng số đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản

Ghi chú

Số Quyết định/Giấy đăng ký hoạt động

Ngày cp lần đầu

Ngày điều chỉnh

Họ và tên

Số CCHN đấu giá tài sản

Họ và tên

Số CCHN đấu giá tài sản

1

An Giang

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang

01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang ĐT: 02963857763

753/QĐ-UB-TC

2756/QĐ-UBND

15/5/2003

15/9/2017

Đặng Nguyễn Hồng Châu

1690/TP-ĐG-CCHN

Nguyễn Duy Phương

1691/TP-ĐG-CCHN

2

 

 

 

2

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Giang

Đường số 7, khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang ĐT: 0945732222

02/TP-ĐKHĐ

15/5/2018

 

Nguyễn Xuân Phúc

1689/TP-ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

3

Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam

Số 98 Trần Nguyên Đán, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang ĐT: 0918584898

01/TP-ĐKHĐ

21/7/2017

2/7/2018

Vũ Đình Dũng

500/TP/ĐG-CCHN

Phạm Quốc Việt; Châu Văn Minh và Hồ Thanh Nhân

1164-TP-ĐG-CCHN

963/TP-ĐG-CCHN

1598/TP-ĐG-CCHN

4

 

 

 

4

Công ty đấu giá hợp danh Tây Nam

Số 3 Lê Lai, khóm Châu Quới 3, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang ĐT: 0942224989

Số 04/TP-ĐKHĐ

28/6/2019

 

Nguyễn Thành Tạo

Số 1231/ĐG-CCHN

Nguyễn Tấn Phú

 

1

 

 

 

5

Chi nhánh Công ty Đu giá hợp danh An Gia

Số 41/12, hẻm Thoại Ngọc Hầu, khóm Đông Thịnh 7, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang ĐT: 02866546123

03/TP-ĐKHĐ

19/11/2018

16/10/2019

Lê Trung Phát

902/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

2

Bà Rịa-Vũng Tàu

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số 83, Đồ Chiểu, Phường 3, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. ĐT: 0254 3851524.

303/QĐ-UBND

4/7/1998

5/9/2017

Trần Văn Hào

8277/TP-ĐGV

 

 

1

Trung tâm chưa có GĐ, PGĐ Trung tâm phụ trách

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh Châu Thành

Số 32 Phan Chu Trinh, Phường 2, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. ĐT: 0254.3626399. Email: chauthanhvt@gmail.com

02/TP-ĐKHĐ

17/4/2018

17/9/2019

Nguyễn Duy Dung

1891/TP/ĐG-CCHN

Mai Xuân Tươi

 

1

 

 

 

3

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Hữu Nghị

Số 43 đường Trần Hưng Đạo, khu phố Thạnh Sơn, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. ĐT: 0982680544. Email: phamluyen@gmail.com

03/TP-ĐKHĐ

24/5/2018

 

Phạm Thị Luyến

2017/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

4

Công ty đấu giá hợp danh Thuận Lý

577 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

ĐT: 0254 3737969

Fax: 0254 3737969

Email: ctytnhhbdgthuanly@gmail.com

05/TP-ĐKHĐ

6/3/2019

 

Bùi Đức Quang

1312/TP/ĐG-CCHN

Võ Thị Cẩm Thúy

1678/TP/ĐG-CCHN

4

 

 

 

5

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Vũng Tàu

Số 7 Đồng Khởi, Phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

ĐT: 0254 3854226

Email: vutauco2008@gmail.com

04/TP-ĐKHĐ

15/1/2019

 

Bùi Trọng Khâm

68/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

6

Công ty đấu giá hợp danh Đại Quang Minh

Số 14 đường Lê Thị Riêng, Phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

ĐT: 0913649197

Email: quangminhvt2011@gmail.com

07/TP-ĐKHĐ

2/4/2019

 

Lê Quang Minh

06/TP/ĐG-CCHN

Trần Thị Thắm

 

1

 

 

 

7

Công ty đấu giá hợp danh Thái Bình Hưng

Số B20 khu Bến Đình 3, Phường 9, TP Vũng Tàu, tỉnh bà Rịa - Vũng Tàu.

ĐT: 0254 3573968

Email: thaibinhhung.vt@gmail.com

08/TP-ĐKHĐ

2/4/2019

 

Trần Lượng

848/TP/ĐG-CCHN

Đinh Mạnh Loan

 

1

 

 

 

8

Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Lam

Số 102/5/2 đường Lê Hồng Phong, Phường 4, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

ĐT: 0254 3612789

Email: hoangdaugia@gmail.com

09/TP-ĐKHĐ

15/5/2019

6/5/2020

Phạm Văn Hoàng

786/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Cao Xuân Thảo

 

1

 

 

 

9

Công ty đấu giá hợp danh Bà Rịa - Vũng Tàu

195/13 đường Ba Cu, Phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

ĐT: 0918.278.923

10/TP-ĐKHĐ

7/11/2019

 

Đoàn Huy Văn

2197/TP/ĐG-CCHN

Đặng Anh Tuấn

 

1

 

 

 

10

Công ty đấu giá hợp danh Phú Mỹ Thành

Khu phố Tân Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

ĐT: 0908025029

Email: daugiathanh@gmail.com

11/TP-ĐKHĐ

26/12/2019

 

Phạm Quang Viên

977/TP/ĐG-CCHN

Ngô Thị Lệ Hằng

 

1

 

 

 

11

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Biên Hòa

Số: PB.2010, Block B, Chung cư DIC Phoenix, Khu trung tâm Chí Linh, P. Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ĐT: 0942288819

02/TP-ĐKHĐ

4/6/2018

 

Phạm Vũ Trường Duy

686/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

12

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Trường Thịnh

Lô 41 khu A10, khu nhà ở xã hội Lan Anh 1 mở rộng, ấp Tây, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, tỉnh BRVT. ĐT: 028.62762586

04/TP-ĐKHĐ

19/11/2018

 

Bùi Xuân Bé

2153/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

13

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô

212 Chung cư Lakeside B, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

ĐT: 024 62901638

05/TP-ĐKHĐ

14/3/2019

 

Nguyễn Hồng Đương

2085/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

14

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Thái Bình Hưng

Số 39 Nguyễn Thái Học, Phường 7, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

ĐT: 0254 3573968

Email: thaibinhhung.vt@gmail.com

06/TP-ĐKHĐ

30/5/2019

 

Trần Lượng

848/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

15

Chi nhánh Công ty đu giá hp danh Đồng Nam

Tầng 1, lô E1-9 Trung tâm thương mại Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, TX Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

ĐT: 0251 6513502.

07/TP-ĐKHĐ

14/3/2019

 

Nguyễn Duy Khánh

1283/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

16

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Sông Hậu

Số 114/1 Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

08/TP-ĐKHĐ

24/6/2019

 

Trần Văn Hoài

310/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

17

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh tài sản Lam Sơn

Số 06 Nguyễn Thị Định, Phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. ĐT: 0913906766

09/TP-ĐKHĐ

31/7/2019

 

Nguyễn Đồng Bằng

1869/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

18

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành

Số 520A Trần Phú, Phường 5, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

ĐT: 02866.820690

10/TP-ĐKHĐ

7/11/2019

 

Lê Thị Yến Nhi

2181/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

19

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số 04 Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tảu

12/TP-ĐKHĐ

26/12/2019

 

Đoàn Huy Văn

 

 

 

 

 

 

 

20

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Toàn Thành

Số 03 đường Hoàng Việt, Phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh bà Rịa - Vũng Tàu

13/TP-ĐKHĐ

26/12/2020

 

Hồ Bình Minh

1374/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

3

Bạc Liêu

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu

Số 6 đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu; ĐT: 02913825368

1153-QĐ/UB

11/11/1997

16/11/2017

Huỳnh Ngọc Thúy

1674/TP/ĐG-CCHN

 

 

4

 

 

 

2

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Nguyên Tâm

Số 384 đường 23/8, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

ĐT: 0904968165

01/TP-ĐKHĐ

22/5/2019

 

Đỗ Thị Thanh Hằng

2158/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

4

Bắc Kạn

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn

Số 16 đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

ĐT: 020293880668

Email: daugiabk@gmail.com

2889/QĐ-UBND

29/12/2003

9/5/2018

Ngô Lan Phương

1894/TP/ĐG-CCHN

 

 

3

 

5

Bắc Giang

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang

Số 663, đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. ĐT: 0204.3822858. Email: trungtamdvbdgts_stp@bacgiang.gov.vn

57/QĐ-UB

23/7/2003

15/12/2017

Hoàng Mạnh Tùng

1554/TP/ĐG-CCHN

 

 

7

 

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh APEC

Số 563, đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang ĐT: 0204.3525676

03/TP-ĐKHĐ

10/6/2019

5/8/2019

Lê Thị Hoa

2034/TP/ĐG-CCHN

Đào Văn Lẫm

 

2

 

 

 

3

Công ty đấu giá hợp danh Bắc Nam

Số nhà 38, đường Nguyễn Đình Tuân, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. ĐT: 0204.3528.818. Email: congtydaugiahopdanhbacnam@gmail.com

04/TP-ĐKHĐ

10/6/2019

 

Ong Thế Độ

553/TP/ĐG-CCHN

Ngô Văn Hạnh và Hoàng Thị Liên Phượng

2080/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

4

Công ty đấu giá hợp danh DHL

Số 34, ngõ 46, đường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. ĐT: 0972.269.296. Email: daugiadhl@gmail.com

06/TP-ĐKHĐ

27/6/2019

 

Nguyễn Thị Lê

1212/TP/ĐG-CCHN

Hà Văn Tuyên và Nguyễn Tuấn Anh

 

1

 

 

 

5

Công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Group

Số 24A/45 đường Nghĩa Long, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. ĐT: 0353262262. Email: daugiahungduongbg@gmail.com

02/TP-ĐKHĐ

27/5/2019

2/7/2019

Nguyễn Ngọc Luyên

2108/TP/ĐG-CCHN

Đỗ Văn Dương

 

2

 

 

 

6

Công ty đấu giá hợp danh Thành Phát

Số 9, đường Hoàng Văn Thụ, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. ĐT: 0912.662.223/0975.766.096 Email: ctydaugiathanhphat@ymail.com

05/TP-ĐKHĐ

27/6/2019

 

Nguyễn Văn Cần

39/TP/ĐG-CCHN

Hoàng Thị Bích Loan

41/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

7

Công ty đấu giá hợp danh Hồng Phong

Số 4 ngõ 164 Xương Giang, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, ĐT: 02043555666

08/TP-ĐKHĐ

31/7/2020

 

Hoàng Anh Dũng

2043/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Văn Phong và Nguyễn Quang Huy

 

1

 

 

 

8

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Tây Đô

Lô 12, khu A9, khu Trung tâm hành chính phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. ĐT: 0982.222.686

01/TP-ĐKHĐ

26/9/2018

 

Nguyễn Duy Hưng

1578/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

9

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Kinh Bắc

Số 33, ngõ 165, tổ Giáp Hải, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

07/TP-ĐKHĐ

23/8/2019

 

Trịnh Đăng Nghiệp

641/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

6

Bc Ninh

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh

Số 8, Phù Đổng Thiện Vương, Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. ĐT: 02223.874.777. Email: daugiabacninh@gmail.com

340/QĐ-UBND

29/6/2018

 

Nguyễn Đức Hạnh

356/TP/ĐG-CCHN

 

 

5

 

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh Đất Việt

Số nhà 363B, đường Nguyễn Trãi, khu Bồ Sơn, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. ĐT: 0973645858.

02/TP-ĐKHĐ

4/4/2019

 

Nguyễn Bá Ngọc

2026/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

3

Công ty đấu giá hợp danh Kinh Bắc

NR Nguyễn Tiến Thành, đường Ngô Tất Tố, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. ĐT: 02223.600.195. Email: daugiakinhbac@gmail.com

03/TP-ĐKHĐ

6/4/2019

 

Trịnh Đăng Nghiệp

641/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Văn Thăng

196/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

4

Chi nhánh Công ty Cổ phần đấu giá và đầu tư DHL

Ngõ 798 đường Đấu M3, khu 1, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. ĐT: 0969336438.

01/TP-ĐKHĐ/CNĐG

4/10/2017

 

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

1906/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

5

Chi nhánh Doanh nghiệp đấu g tư nhân Phúc Tín

Tầng 2 số 28 Ngô Miễn Thiệu, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

04/TP-ĐKHĐ/CNĐG

06/8/2019

 

Đào Tuấn Linh

2126/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

6

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành

Số 48 Ngọc Hân Công Chúa, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

05/TP-ĐKHĐ/CNĐG

16/3/2020

 

Trương Thị Hoa

2124/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

7

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia

Khu phố Thọ Môn, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ĐT: 0902548386

06/TP-ĐKHĐ/CNĐG

24/3/2020

 

Mầu Danh Cường

2138/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

7

Bến Tre

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre

Số 15 đường Thủ Khoa Huân, Phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre ĐT: 02753.823.667 Web: stp.bentre.gov.vn

2021/QĐ-UBND

24/11/1997

09/11/2017

Dương Thị Nhanh

59/TP/ĐG-CCHN

 

 

4

 

 

 

2

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Tây Nam

Số 3E1 Khu phố Mỹ Tân, Phường 7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre ĐT: 02753.835.777 Web: daugiataynam.vn

01/TP-ĐKHĐ

24/7/2019

 

Nguyễn Quốc Dũng

926/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

3

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Vũ

354/2D đường Nguyễn Văn Nguyễn, ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. ĐT: 077.818.0737 Email: ctyluathoangvu@gmail.com

02/TP-ĐKHĐ

24/7/2019

 

Nguyễn Thị Trinh

1882/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

8

Bình Dương

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Bình Dương

469 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ĐT: 02743.859 653 Email: bandaugia.stp@binhduong.gov.vn

05/1999/QĐCT

12/1/1999

 

Nguyễn Tất Thắng

172/TP/ĐG-CCHN

 

 

5

 

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh Công Lập

Số 29 đường số 8, khu dân cư Hiệp Thành 3, khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ĐT: 02743.818.801 daugiacongIap.binhduong@gmail.com

06/TP-ĐKHĐ

25/3/2019

 

Đặng Hoàng Chinh

173/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Văn Thanh

1707/TP/ĐG-CCHN

4

 

 

 

3

Công ty đấu giá hợp danh Nam Bình Dương

Thửa đất số 70, tờ bản đồ số 57, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ĐT: 0937.922.739 Email: daugianambinhduong@gmail.com

07/TP-ĐKHĐ

7/5/2019

 

Phạm Đức Khải

513/TP/ĐG-CCHN

Hoàng Mộng Chinh

 

1

 

 

 

4

Công ty đấu giá hợp danh Quốc Dân

13A Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ĐT: 02743.899.911 Email: daugiaquocdan@gmail.com

04/TP-ĐKHĐ

26/12/2018

 

Phan Trọng Nhân

1280/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Tấn Phú và Nguyễn Thị Xuân Hương

1280/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

5

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi

Số 322 đường Trần Ngọc Lên, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ĐT: 02746.511.774; 0913.860.574 Email: maihongloi2009@gmail.com

03/TP-ĐKHĐ

25/6/2018

 

Mai Hưng Anh

2078/TP/ĐG-CCHN

Mai Hưng Anh

 

1

 

 

 

6

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Biên Hòa

Số 1750/57 đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khu 9, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ĐT: 02518.850.066; 0942.288.819 Email: daugiabienhoa@gmail.com

02/TP/ĐKHĐ

4/10/2018

 

Phạm Vũ Trường Duy

686/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

7

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

Số 34 đường Đông Minh, khu phố Tây A, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

01/TP-ĐKHĐ

24/9/2018

 

Nguyễn Duy Khánh

1283/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

8

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh VAMC

Số 133 đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ĐT: 02743. 803. 083 Email: phi.phanthanh@gmail.com

07-CN/TP-ĐKHĐ

4/6/2019

 

Phan Thanh Phi

1251/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

9

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp

Số 133 đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ĐT: 02743. 803. 083

03/TP-ĐKHĐ

16/10/2018

 

Nguyễn Mạnh Hùng

318/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

10

Chi nhánh Công ty đấu giá hp danh Trường Thnh

Số 23 đường số 7 khu phố Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương ĐT: 02862.762.586 Email: dgtruongthinh@gmail.com

05/TP-ĐKHĐ

29/11/2018

 

Bùi Xuân Bé

2153/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

9

Bình Định

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Định

37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ĐT: 056.381.2837 Fax: 056.3822216

13/2002/QĐ-UB

1/2/2002

 

Đặng Thi Ngọc Uyên

48/TP/ĐG-CCHN

 

 

3

 

 

 

2

Doanh nghiệp đu giá tư nhân Cát Tường

Số 132 đường Hai Bà Trưng, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ĐT: 0256.352.0991 Fax: 0256.352.0993

02/TP-ĐKHĐ

29/11/2017

 

Bùi Minh Nghĩa

1613/TP/BG-CCHN

 

 

1

 

 

 

3

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Thịnh

Lô 20 - 06 Nguyễn Bính, khu đô thị mới An Phú Thịnh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ĐT: 0911.292.557 Email: quocthinhnguyen67@yahoo.com.vn

39/QĐ-STP

8/4/2019

 

Nguyễn Quốc Thịnh

89/TP/ĐG-CCHN

 

 

2

 

 

 

4

Công ty đấu giá hợp danh Kiểu Việt

Lô 1 Võ Duy Dương, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ĐT: 0256.350.2279

80/QĐ-STP

24/7/2018

 

Nguyễn Ái Trang

1680/TP/ĐG-CCHN

Trần Thị Yến

1681/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

5

Công ty đấu giá hợp danh Bình Định

Số 120 đường Diên Hồng, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ĐT: 0256 3521.281 Fax: 0256.3521.282 Email: daugiabinhdinh@gmail.com

54/QĐ-STP và 19/QĐ-STP

24/7/2018

21/4/2020

Nguyễn Tấn Thương

150/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn An Kim Linh

 

3

 

 

 

6

Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương

Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ĐT: 0256.2200.569 Fax: 0256 354.7029 Email: dongduong_bdgts@yahoo.com

63/QĐ-STP

28/6/2019

 

Lê Việt Hùng

403/TP/ĐG-CCHN

Võ Vinh Ca

389/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

7

Công ty đấu giá hợp danh Công Minh

Số 40/2 đường Trần Lương, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ĐT: 0914.068.690 Email: bdgtscongminh@gmail.com

10/TP-ĐKHĐ

28/6/2019

7/1/2020

Lê Công Tâm

47/TP/ĐG-CCHN

Lê Văn Trung

 

1

 

 

 

8

Công ty đấu giá hợp danh Bình Phú

Số 12 đường Hoàng Quốc Việt, phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ĐT: 0256.381.7579 Email: dgbinhphu@gmail.com

65/QĐ-STP

28/6/2019

 

Đào Đức Thọ

726/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Xuân Phi An

 

1

 

 

 

9

Công ty đấu giá hợp danh Bắc Nam

Số 55 đường Hai Bà Trưng, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ĐT: 0256.381.5459 Email: daugiataisanbacnam@gmail.com

66/QĐ-STP

28/6/2019

 

Võ Hồng Nam

1350/TP/ĐG-CCHN

Lê Hải Ngân

 

2

 

 

 

10

Công ty đấu giá hợp danh BHN Miền Trung

Số 57 Đinh Liệt, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

116/QĐ-STP

20/9/2019

 

Đỗ Thị Kim Nhung

1682/TP/ĐG-CCHN

Lê Quang Huỳnh; Trần Vũ Thanh Quang; Trần Đông Phương và Cao Thị Mỹ Lệ

 

2

 

 

 

11

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên

33 Bùi Xuân Phái, tổ 7, khu vực 2, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

101/QĐ-STP

24/9/2018

 

Đào Văn Hiển

373/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

12

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Toàn Thắng

38 Đinh Liệt, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

09/TP-ĐKHĐ

14/9/2019

1/7/2020

Hồ Bình Minh

1374/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

10

Bình Phước

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ĐT: 02713860216 Fax: 02713887622

998/QĐ-CTUBBT

5/10/2017

 

Ngô Điền Long

175/TP/ĐG-CCHN

 

 

3

 

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh Bình Phước

Số 730 QL14, khu phố Phú Cường, phường Tâm Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ĐT: 02713.886.113 Email: daugiadx@gmail.com

02/TP-ĐKHĐ

04/11/2018

12/12/2018

Huỳnh Văn Phú

1411/TP/ĐG-CCHN

Đào Xuân Thành

606/TP/ĐG-CCHN

3

 

 

 

3

Công ty đấu giá hợp danh Sông Bé

Số 41 Lê Hồng Phong, khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ĐDDT: 02713.899997/0918.102000

03/TP-ĐKHĐ

05/6/2018

30/11/2018

Trần Tấn Tư

1249/TP/ĐG-CCHN

Trần Thị Nở

1069/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

4

Công ty đấu giá hợp danh An Tường

Thôn Tân Lực, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước ĐT: 0911.884.339

04/TP-ĐKHĐ

11/7/2018

 

Huỳnh Trung Thông

1317/TP/ĐG-CCHN

Dương Thị Bích Vân

 

1

 

 

 

5

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Phước Long

Số 104 Trần Hưng Đạo, tổ 1, khu phố 4, phường Trác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

ĐT: 0918687967/0944133957

Email: daugiaphuoclong@gmail.com

07/TP-ĐKHĐ

27/6/2019

 

Hoàng Văn Thụ

1129/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

6

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành

Ấp 6, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

ĐT: 0949.802.497

05/TP-ĐKHĐ

09/4/2019

 

Nguyễn Tòng Lâm

2129/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

7

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Toàn Thành

Số 1295 Phú Riềng Đỏ, phường Tần Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

ĐT: 0914.412.233

06/TP-ĐKHĐ

21/6/2019

 

Hồ Bình Minh

1374/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

11

Bình Thuận

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận

06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

16/1998/QĐ-CTUBBT

28/3/1998

29/6/2018

Ngô Giang Bảo

42/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Thị Mười và Đặng Viết Dũng

657/TP/ĐG-CCHN

924/TP/ĐG-CCHN

3

 

 

 

2

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Kiều Trang

J68 Tôn Đức Thắng, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

01/TP-ĐKHĐ

23/10/2018

 

Nguyễn Hoài Tiến

1615/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

3

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Phúc Đức

37A Nguyễn Văn Trỗi, phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

02/TP-ĐKHĐ

6/12/2018

 

Đinh Đình Phú Đức

2149/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

4

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Đại Quang Minh

Số 14 đường Lê Thị Riêng, Phường 9, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

03/TP-ĐKHĐ

5/6/2019

 

Lê Quang Minh

06/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

5

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Trưng Thịnh

Số 46 đường số 2 Cư xá Chu Văn An, Phường 26, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

04/TP-ĐKHĐ

5/6/2019

 

Bùi Xuân Bé

2153/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

12

Cà Mau

1

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Cà Mau

Số 7 đường Huyền Trân Công Chúa, khóm 8, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

507-QĐ/CTUB

16/6/1997

 

Nguyễn Thanh Bình

44/TP/ĐG-CCHN

 

 

2

 

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh Cà Mau

Số 02 đường Nguyễn Du, khóm 8, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

02/TP-ĐKHĐ

28/9/2017

 

Mai Anh Thư

916/TP/ĐG-CCHN

Dương Ngọc Huệ và Nguyễn Sơn Lâm

917/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

3

Công ty đấu giá hợp danh Đất Mũi

Số 15/2 đường Lâm Thành Mậu, khóm 4, Phường 4, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

01/TP-ĐKHĐ

27/9/2017

 

Nguyễn Thị Thục

793/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Khắc Hoàng

 

2

 

 

 

4

Công ty đấu giá hợp danh tài sản Cà Mau

15/4 Phan Đình Phùng, khóm 1, Phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

03/TP-ĐKHĐ

28/9/2017

 

Lê Tòng

97/TP/ĐG-CCHN

Lê Thanh Hải

 

3

 

 

 

5

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Cửu Long

Số 145 đường số 8, khóm 7, Phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

02/TP-ĐKHĐ

4/6/2019

 

Nguyễn Phước Minh

181/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

6

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Nguyên Tâm

Số 56/6 Lâm Thành Mậu, Phường 4, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

01/TP-ĐKHĐ

23/5/2019

 

Đỗ Thị Thanh Hằng

2158/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

13

Cao Bằng

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Cao Bằng

Số 040 phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

ĐT: 0206.3855.032

Email: daugiacaobang@gmail.com

1567UB/QĐ-TC

3/12/1997

1/5/2018

Nguyễn Thị Hảo

1713/TP/ĐG-CCHN

 

 

6

 

14

Cần Thơ

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ

128D đường 3/2 phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. ĐT: 02923.828.864

65/QĐ-UB

9/1/2004

2/7/2018

Nguyễn Văn Nhu

93/TP/ĐG-CCHN

 

 

4

 

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh Xuân Khánh

Số 284 Võ Văn Kiệt, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. ĐT: 02923.779 968

01/TP-ĐKHĐ

25/5/2018

 

Võ Văn Hòa

92/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Thị Minh Tuyết và Trương Văn Can

 

1

 

 

 

3

Công ty đấu giá hợp danh Sông Hậu

Lầu 2, số 190 đường Xuân Thủy, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

ĐT: 02923819.097

05/TP-ĐKHĐ

10/8/2017

19/9/2018

Nguyễn Văn Luân

1474/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Thế Duy và Huỳnh Tiểu My

 

3

 

 

 

4

Công ty đấu giá hợp danh Song Pha

Số 49 đường 22B khu dân cư 586 phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. ĐT: 02923.918.819

04/TP-ĐKHĐ

12/7/2018

 

Lê Huỳnh Nga

1414/TP/ĐG-CCHN

Phạm Văn Phương

 

7

 

 

 

5

Công ty đấu giá hợp danh Nguyên Tâm

Số E2-26 đường số 5, khu dân cư 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. ĐT: 029237917.138

01/TP-ĐKHĐ

9/4/2019

 

Đỗ Thị Thanh Hằng

2158/TP/ĐG-CCHN

Lê Minh Quang

 

3

 

 

 

6

Công ty đấu giá hợp danh Delta

Số 42 Võ Văn Kiệt, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

ĐT: 0908.365.369

04/TP-ĐKHĐ

8/8/2019

 

Trần Minh Trị

2023/TP/ĐG-CCHN

Huỳnh Phước Cường

2024/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

7

Công ty đấu giá hợp danh Minh Thắng

151/61A đường Trần Hoàng Na, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

ĐT: 02923.759.999

02/TP-ĐKHĐ

24/10/2017

 

Lê Túy Nguyệt

1584/TP/ĐG-CCHN

Lương Thái Thành

1585/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

8

Công ty đấu giá hợp danh Mê Kông

107 đường số 22 phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

ĐT: 0911.096.399

03/TP-ĐKHĐ

24/7/2019

 

Lại Văn Sơn

1602/TP/ĐG-CCHN

Đoàn Văn Mộng

 

1

 

 

 

9

Công ty đấu giá hợp danh Lê Hoàng

202 đường Trần phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. ĐT: 02923.253.956

03/TP-ĐKHĐ

5/6/2018

 

Lê Hoàng Nhi

1119/TP/ĐG-CCHN

Lê Thị Ngọc Diễm

1644/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

10

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam

351 đường Võ Văn Kiệt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

ĐT: 02923.881.791

03/TP-ĐKHĐ

27/12/2017

 

Phạm Quốc Việt

1164/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

11

Chi nhánh Công ty tư vấn đấu giá Hà Nội

Khu vực 3, phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

ĐT: 0912.181.766

02/TP-ĐKHĐ

25/5/2018

 

Trần Văn Thi

1100/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

12

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Á Châu

4A2 đường 30 tháng 4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

ĐT: 0908.984.969

02/TP-ĐKHĐ

12/4/2019

 

Phạm Hoàng Khánh

2150/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

13

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh tài sản Lam Sơn

Số 11 đường B14, khu dân cư 91B, khu vực 6, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

01/TP-ĐKHĐ

16/6/2020

 

Nguyễn Chí Hiếu

682/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

15

Đà Nẵng

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

Số 8 đường Phan Bội Châu, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3887678.

Email: binhdaugiastp@gmail.com

1540/QĐ-UB và 1485/QĐ-UBND

3/6/1997

4/11/2018

Trần Văn Ân

876/TP/ĐG/CCHN

 

 

2

 

 

 

2

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Bảo Châu

Số 104-106-108 đường Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. ĐT: 0989.073.345. Email: daugiabaochau@gmail.com

03/TP-ĐKHĐ

14/8/2017

13/2/2018

Đặng Thị Bình

1953/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

3

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Việt

Địa chỉ: Số 93, đường Nguyễn Xuân Ôn, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. ĐT: 0236.3625777. Email: daugiabaovietdn@gmail.com

12/TP-ĐKHĐ

1/4/2019

 

Huỳnh Tấn Dũng

1955/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Ngọc Thành

1960/TP/ĐG-CCHN

3

 

 

 

4

Công ty đấu giá hợp danh Chuyên Việt

Số 98, đường Tiểu La, phường Hòa Thuận Đông quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. ĐT: 0236.3797070. Email: ctychuyenviet@gmail.com

17/TP-ĐKHĐ

9/7/2019

 

Phan Thị Thu Hà

300/TP/ĐG-CCHN

Phan Lưu Quý

299/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

5

Công ty đấu giá hợp danh Dịch vụ tài chính Đà Nẵng

Tầng 2 Số 426, đường Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. ĐT: 0236.3887537. Email: hopdanhdaugiadanang@gmail.com

16/TP-ĐKHĐ

28/6/2019

 

Dương Thi Mỹ Lạng

142/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Hữu Hạnh

 

3

 

 

 

6

Công ty đấu giá hợp danh Đại Việt Phát

Số 662 đường 2/9, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. SĐT: 0914.112.184. Email: daugiadaivietphat@gmail.com

01/TP-ĐKHĐ

28/7/2017

 

Võ Văn Hòa

1832/TP/ĐG-CCHN

Trịnh Thị Thanh Thúy

 

1

 

 

 

7

Công ty đấu giá hợp danh H.T.C Việt Nam

KI20/8 đường Nguyễn Huy Tưởng phường Hà Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. ĐT: 0236.3886979. Email: congtydaugiah.t.c@gmaiI.com; kimhuelawyer@gmail.com

11/TP-ĐKHĐ

12/3/2019

 

Dương Kim Huệ

1019/TP/ĐG-CCHN

Dương Kim Huệ và Đinh Văn Thắng

 

1

 

 

 

8

Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung và Tây Nguyên

Số 90 đường Hải Phòng phường Thạch Thang quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. SĐT: 0903.504.779. Email: Iaintdn@gmail.com

04/TP-ĐKHĐ

13/9/2017

 

Nguyễn Thanh Lai

1962/TP/ĐG-CCHN

Lương Duy Minh và Trần Minh Vũ

1974/TP/ĐG-CCHN và 1958/TP/ĐG-CCHN

3

 

 

 

9

Công ty đấu giá hợp danh Rồng Việt

Tầng 3, Tòa nhà số 320 đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. SĐT: 0905156237. Email: sondaugiadanang@gmail.com

08/TP-ĐKHĐ

25/1/2019

 

Nguyễn Thanh Sơn

254/TP/ĐG-CCHN

Hà Thị Thủy

 

4

 

 

 

10

Công ty đấu giá hợp danh số 1 Việt Nam

Số 45 đường Mai Am, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. ĐT: 0236.3646036. Email: daugiavien365@gmail.com

10/TP-ĐKHĐ

8/3/2019

 

Nguyễn Hùng Cường

455/TP/ĐG-CCHN

Trương Châu Nga

2021/TP/ĐG/CCHN

3

 

 

 

11

Công ty đấu giá hợp danh VICEN

Số 27 đường Chương Dương, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. ĐT: 0236.3946812. Email: nga.vicenco@gmail.com; namkieuvan@gmail.com

09/TP-ĐKHĐ

8/3/2019

 

Kiều Văn Nam

148/TP/ĐG-CCHN

Võ Thị Bích Nga

 

1

 

 

 

12

Công ty đu giá hợp danh Kim Trọng Hùng

Số 07 đường Khúc Hạo, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

20/TP-ĐKHĐ

10/1/2020

 

Nguyễn Cao Hùng

1550/TP/ĐG-CCHN

Vũ Trọng Kim

 

1

 

 

 

13

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh

Số 90 đường Hoàng Đức Lương, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng. SĐT: 0905.092.299

15/TP-ĐKHĐ

10/6/2019

 

Nguyễn Khánh Việt

1772/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

14

Chi nhánh Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Phúc Tín

Số 240 Phan Đăng Lưu, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng. SĐT: 0945.928.499

07/TP-ĐKHĐ

23/1/2019

 

Đào Tuấn Linh

2126/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

15

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia

501 Ngô Quyền, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng. SĐT: 0906.336.688

13/TP-ĐKHĐ

2/5/2019

 

Phạm Ngọc Huy

99/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

16

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị

Số 21 đường Trần Quốc Toản, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng ĐT: 0906.443.345

14/TP-ĐKHĐ

29/5/2019

 

Lê Văn Lập

1531/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

17

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Bất động sản Việt

Số 36 đường Dương Bá Trạc, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng ĐT: 0902.172.692

18/TP-ĐKHĐ

23/10/2019

 

Hoàng Quốc Việt

775/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

18

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Nam Giang

Số 06 đường Hải Sơn, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

19/TP-ĐKHĐ

5/12/2019

 

Nguyễn Văn Sĩ

728/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

19

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Đông Đô

Số 206 đường Nguyễn Đóa, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

21/TP-ĐKHĐ

26/6/2020

 

Lê Thị Xuyên

777/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

16

Đk Lk

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk

Số 135 Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. ĐT: 0262.3954454; 0262.3954464

2131/QĐ-UB

14/10/1997

23/3/2018

Nguyễn Thanh Vũ

365/TP/ĐG-CCHN

 

 

7

 

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Long

Số 99 Phạm Ngũ Lão, phường Thành Công, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. ĐT: 0262.3878899

09/TP-ĐKHĐ

28/6/2019

 

Mai Thanh Châu

1246/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Thị Kiều Hương

 

1

 

 

 

3

Công ty đấu giá hợp danh Ban Mê

Số 201 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. ĐT: 0262.3900999

07/TP-ĐKHĐ

28/6/2019

 

Lưu Thị Thu Hiền

506/TP/ĐG-CCHN

Trần Thị Tý và Vũ Thị Ánh Tuyết

 

1

 

 

 

4

Công ty đấu giá hợp danh Ban Mê Xanh

Số 185 đường Hà Huy Tập, phường Tân Lợi, TP. Buôn MaThuột, tỉnh Đắk Lắk. ĐT: 0983 369 990

02/TP-ĐKHĐ

24/5/2018

28/1/2019

Trần Văn Huân

1848/TP/ĐG-CCHN

Phương Văn Tráng

 

2

 

 

 

5

Công ty đu giá hợp danh Đại An

Số 18/8 Ngô Quyền, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. ĐT: 0262.3932277. Fax: 0262.3750999

04/TP-ĐKHĐ

15/1/2019

 

Văn Hợi

938/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Thị Minh Phương

2025/TP/ĐG-CCHN

5

 

 

 

6

Công ty đấu giá hợp danh Đắk Lắk

Số 28 Ybil Aleo, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. ĐT: 0262.3939333. Fax: 0262.3955879

01/TP-ĐKHĐ

9/8/2017

28/11/2018

Đặng Văn Tựu

1928/TP/ĐG-CCHN

Lê Đăng Thạch

 

4

 

 

 

7

Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung Tây Nguyên

Tầng tiệt, số 140 Ngô Quyền, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. ĐT: 0262.3843383. Fax: 0262.3843382

05/TP-ĐKHĐ

26/4/2019

 

Nguyễn Hiếu Lộc

691/TP/ĐG-CCHN

Lê Thị Mỹ Linh

 

1

 

 

 

8

Công ty đấu giá hợp danh Trung Nam

Tầng 2 và 3, số 52 Văn Tiến Dũng, phường Tân An,TP, Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. ĐT: 0262.3937979. Fax: 0262.3959455

08/TP-ĐKHĐ

28/6/2019

 

Hà Quang Hòa

678/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Văn Hiếu và Trần Văn Thuận

322/TP/ĐG-CCHN và 662/TP/ĐG-CCHN

5

 

 

 

9

Công ty đấu giá hợp danh Đắk Mê Tây Nguyên

Tầng 1, Số 124 đường Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. ĐT: 0262.3664999

06/TP-ĐKHĐ

25/6/2019

 

Vũ Đình Phúc

944/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Anh Dũng

 

1

 

 

 

10

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Trường Thịnh

Số 185/22 Đinh Tiên Hoàng, phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lắk. ĐT: 028.62762586

03/TP-ĐKHD

3/12/2018

 

Bùi Xuân Bé

2153/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

17

Đắk Nông

1

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông

Đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

197/QĐ-UBND

2/3/2004

 

Đinh Thị Mùi

370/TP/ĐG-CCHN

 

 

3

Thiếu thông tin về địa chỉ

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh Lê Nguyên

Đường Ybih Aleo, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

04/TP-ĐKHĐ

24/12/2018

8/4/2019

Lê Mạnh Cường

1579/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Thanh Hùng

371/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

3

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Trung Nam

Đường Nguyễn Tất Thành, tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

01/TP-ĐKHĐ

19/7/2019

 

Hà Quang Hòa

678/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

18

Đồng Nai

1

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Nai

Số 1B, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 0251.3816426 Fax: 02513917445 Email: daugiadongnaistp@gmail.com

18/1998.QĐ.UBT

2/1/1998

6/9/2017

Phan Thị Xuân Đào

441/TP/ĐG-CCHN

 

 

3

Trung tâm chưa có GĐ, PGĐ phụ trách

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh Đồng Tâm

Số T04B-B2, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 3, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 0986.521846

06/TP-ĐKHĐ

15/5/2019

 

Lê Công Cường

1115/TP/ĐG-CCHN

Vũ Thị Hồng Lương

1116/TP/ĐG-CCHN

4

 

 

 

3

Công ty Đấu giá Hợp danh Biên Hòa

Lầu 3, số B12, khu phố 1, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 02518850066 Fax: 0251.8850066

01/TP-ĐKHĐ

8/1/2018

 

Phạm Vũ Trường Duy

686/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Ngọc Oanh

795/TP/ĐG-CCHN

3

 

 

 

4

Công ty đấu giá Hợp danh Ngọc Minh

Lầu 3, số 1317 (số cũ 50), đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 02513680164

09/TP-ĐKHĐ

24/7/2019

 

Phạm Thi Ngọc Quyên

1638/TP/ĐG-CCHN

Trương Minh Cường

1638/TP/ĐG-CCHN

1

 

 

 

5

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Miền Đông

Ấp 4, xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 0976774135

04/TP-ĐKHĐ

8/10/2018

 

Nguyễn Sỹ Hùng

1925/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

6

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đồng Nai

31/9 đường Lê Quý Đôn, khu phố 4, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 02516250085 Fax: 02518878136

07/TP-ĐKHĐ

21/6/2019

 

Hồ Ngọc Tuấn

231/TP/ĐG-CCHN

 

 

5

 

 

 

7

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

Số 62, Trương Định, khu phố 2, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 0251.6513.502

02/TP-ĐKHĐ

24/7/2018

 

Nguyễn Duy Khánh

1283/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

8

Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Phúc Thịnh

Khu phố 5, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 0917014113

03/TP-ĐKHĐ

4/9/2018

 

Đặng Quang Việt

2136/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

9

Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Trường Thịnh

Số 214 Nguyễn Huệ, khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 02862762586

05/TP-ĐKHĐ

29/11/2018

 

Bùi Xuân Bé

2153/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

10

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Phát

Số F16, khu phố 1, khu dân cư Bửu Long, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

08/TP-ĐKHĐ

4/7/2019

 

Phan Thanh Phi

1251/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

11

Công ty đấu giá hợp danh Ánh Nhật

Lầu 2, số 18A11, khu dân cư An Bình, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 036205777

10/TP-ĐKHĐ

27/8/2019

 

Nguyễn Hoàng Quyết

1014/TP/ĐG-CCHN

Trần Thị Thiên Lý

 

1

 

19

Đng Tháp

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp

Số 01, đường Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

ĐT: 02773854517

Email: trungtamdaugiadt.gov.vn

90/QĐUB-TL

24/6/1997

27/11/2017

Huỳnh Hữu Tánh

75/TP/ĐG-CCHN

 

 

5

 

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh Đại Tín

Số 367, quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

ĐT: 02773877382

Email: bdgdaitin@gmail.com

03/TP-ĐKHĐ

27/6/2019

 

Trần Công Luận

242/TP/ĐG-CCHN

Trịnh Hoàng Yến Nhi và Nguyễn Thanh Quí

1247/TP-ĐG-CCHN

3

 

 

 

3

Công ty đấu giá hợp danh Miền Tây

Số 66, đường Trần Hưng Đạo, khóm 2, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

ĐT:02773857772

Email: vanIuong2578@gmail.com

01/TP-ĐKHĐ

19/10/2018

 

Lương Hồng Vân

2106/TP-ĐG-CCHN

Bùi Giang Minh

 

2

 

 

 

4

Công ty đấu giá hợp danh Tây Đô Đồng Tháp

Số 382 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

ĐT: 02773898668

Email: daugiataydo@gmaiI.com

02/TP-ĐKHĐ

27/6/2019

 

Trần Thị Hồng Gấm

665/TP/ĐG-CCHN

Châu Thị Tuyết và Trần Văn Điền

 

2

 

 

 

5

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Cửu Long

Số 39 Trần Phú, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

ĐT: 02773876578

01/TP-ĐKHĐ-CN

8/3/2019

1/7/2020

Nguyễn Phước Minh

181/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

6

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh MeKong

Số 114 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

ĐT: 0914.950.577; Email: daugiamekong@gmail.com

02/TP-ĐKHĐ-CN

10/10/2019

 

Lại Văn Sơn

1602/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

20

Điện Biên

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên

Đội 4, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

ĐT: 02153.832.048

919/QĐ-UBND

21/8/2006

11/4/2018

Nguyễn Thị Ngư

792/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh Điện Biên

Số nhà 70, Tổ dân phố 5, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. ĐT: 02153.827.868

01/TP-ĐKHĐ

18/1/2019

 

Nguyễn Thị Dung

100/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Văn Khánh và Hoàng Thị Thu Quỳnh

1008/TP/ĐG-CCHN và 2047/TP/ĐG-CCHN

3

 

21

Gia Lai

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai

46 Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

ĐT: 0914149648

Email: trungtambdggialai@gmail.com

1739/1998/QĐ-UBND

12/12/1998

 

Nguyễn Cao Trí

404/TP/ĐG-CCHN

 

 

2

 

 

 

2

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát

239 A Duy Tân, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

ĐT: 02693887339

Email: daugiadaiphat@gmail.com

01/TP-ĐKHĐ

9/10/2017

16/1/2018

Trương Thái Tú Lam

1248/TP/ĐG-CCHN

 

 

2

 

 

 

3

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Miền Nam

270 Phan Đình Phùng, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

ĐT: 02693267799

Email: daugiamiennamcongty@yahoo.com.vn

04/TP-ĐKHĐ

29/12/2017

 

Phạm Mạnh Thưởng

659/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

4

Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên

412/35 Trường Chinh, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

ĐT: 02693603456

Email: daugiataynguyen@gmail.com

02/TP-ĐKHĐ

8/8/2017

 

Phạm Văn Đài

1730/TP/ĐG-CCHN

Đào Văn Hiển

370/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

5

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Tây Nam

67 Hoàng Văn Thụ, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

ĐT: 02696250355

01/TP-ĐKHĐ

10/6/2019

 

Phạm Văn Lào

1232/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

6

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thanh Liêm

43 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

ĐT: 0979108351

Email: thanhliemdaugia@gmail.com

01/TP-ĐKHĐ

17/7/2017

 

Nguyễn Thanh Liêm

1701/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

7

Công ty đấu giá hợp danh VN 24

40 Lê Hồng Phong, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

ĐT: 02693759772

Email: daugia24vn@gmail.com

03/TP-ĐKHĐ

2/1/2018

 

Phạm Ngọc Quang

1041/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

8

Chi nhánh Công ty đu giá hợp danh Gia Lai - Kon Tum

130 Quyết Tiến, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

ĐT: 0919140256

Email: daugiahd.glkt@gmail.com

03/TP-ĐKHĐ

13/9/2017

 

Lâm Thanh Hương

1935/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

9

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh PGL

51 (Gian phòng tầng 2) Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

02/TP-ĐKHĐ

4/12/2018

3/9/2019

Phạm Hùng

1296/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

22

Hà Giang

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang

Đường Trần Quốc Toản, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

ĐT: 02193864603

Email: dgts.stp@hagiang.gov.vn

569/QĐ-UBND

29/9/2005

2/4/2018

Trần Quốc Huy

493/TP/ĐG-CCHN

 

 

5

 

23

Hà Nam

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam

Đường Lê Chân, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

ĐT: 02263845968

703/QĐ-UBND

12/7/2006

27/6/2018

Đào Xuân Chiến

941/TP/ĐG-CCHN

 

 

7

 

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh Kim Thanh

Số nhà 226, đường Lê Công Thanh, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

ĐT: 0989235393

02/TP-ĐKHĐ

28/6/2019

 

Nguyễn Huỳnh Long

458/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Văn Chuyên

1340/TP/ĐG-CCHN

2

 

24

Hà Nội

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hà Nội

Số 2 Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

ĐT: 0243.3553359

1673/QĐ-UB

30/10/2008

27/7/2018

Ngô Hùng Minh

288/TP/ĐG-CCHN

 

 

10

 

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh Tân Đại Phát

Tầng 4 số 229 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

ĐT: 0932631336

18/TP-ĐKHĐ

5/6/2018

22/3/2019

03/02/2020

Lê Bá Thành

283/TP/ĐG-CCHN

 

 

6

 

 

 

3

Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt

Số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

01/TP-ĐKHĐ

7/8/2017

 

Đỗ Thị Hồng Hạnh

1331/TP/ĐG-CCHN

Đào Xuyên Sơn

868/TP/ĐG-CCHN

9

 

 

 

4

Công ty đấu giá hp danh Bắc Trung Nam

Số 6/4 Mạc Thái Tổ, tổ 43 phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

ĐT 02437820483

Email: dgtsbactrungnam@gmail.com

02/TP-ĐKHĐ

16/8/2017

5/4/2018

Lê Hoàng Anh

1160/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Thị Ngọc Lan

886/TP/ĐG-CCHN

5

 

 

 

5

Công ty đấu giá hợp danh Hùng Vương

Thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

ĐT: 0989386222

03/TP-ĐKHĐ

31/10/2017

 

Phạm Quang Xá

2037/TP/ĐG-CCHN

 

 

2

 

 

 

6

Công ty đấu giá hợp danh Minh Tâm

Tầng 4 số 78 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

ĐT: 02438330018

04/TP-ĐKHĐ

6/12/2017

 

Nguyễn Thị Mến

561/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

7

Công ty đấu giá hợp danh Tây Đô

Khu 5 thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

ĐT: 0982222686

05/TP-ĐKHĐ

24/1/2018

 

Nguyễn Duy Hưng

1578/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Thị Hường và Cẩn Văn Tuấn

1445/TP/ĐG-CCHN và 1630/TP/ĐG-CCHN

3

 

 

 

8

Công ty đấu giá hợp danh tài sản quốc tế

Số 110 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

ĐT: 0936057636

06/TP-ĐKHĐ

25/1/2018

 

Lưu Đức Anh

2086/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Quang Dũng

645/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

9

Công ty đấu giá hợp danh Goldsun

LK6-13 KĐTM Văn Khê, La Khê, Hà Đông, thành phố Hà Nội

ĐT: 0988885133

07/TP-ĐKHĐ

2/3/2018

 

Phạm Thị Thu Hoài

1339/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Hồng Viễn và Hà Mạnh Trung

1373/TP/ĐG-CCHN và 1785/TP/ĐG-CCHN

3

 

 

 

10

Công ty đấu giá hợp danh Trường Tiền Bank

Ô 11 The Premier, lô E2/D21 KĐTM Cầu Giấy, đường Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

ĐT: 0967388898

08/TP-ĐKHĐ

2/3/2018

 

Trần Quốc Chính

1492/TP/ĐG-CCHN

Khuất Hữu Vũ Trung

1989/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

11

Công ty đấu giá hợp danh ITA Việt Nam

LK 2.4, tổ 9 Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

ĐT: 02466526698

09/TP-ĐKHĐ

14/3/2018

 

Mai Thị Hòa

2099/TP/ĐG-CCHN

Đinh Thị Hà

2089/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

12

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thiên Trường

Số 9 ngách 25/77 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

10/TP-ĐKHĐ

30/3/2018

 

Nguyễn Duy Việt

1767/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

13

Công ty đấu giá hợp danh Tài sản Việt Nam

Ô số 67, CTKD dụng cụ chỉnh hình, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

ĐT: 0904066996

11/TP-ĐKHĐ

2/4/2018

 

Nguyễn Hoàng Giang

580/TP/ĐG-CCHN

Ngô Thi Thùy Vân

1566/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

14

Công ty đấu giá hợp danh số Hà Nội

Số 33 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

ĐT: 0913382992

13/TP-ĐKHĐ

2/4/2018

 

Phạm Thị Thu

1338/TP/ĐG-CCHN

Phạm Thanh Bình

1458/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

15

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Phúc Tín

Tầng 4 tòa nhà số 90 Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội ĐT: 0945928499

14/TP-ĐKHĐ

5/4/2018

 

Đào Tuấn Linh

2126/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

16

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành

P403, tầng 4 tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, Đống Đa, thành phố Hà Nội

ĐT: 02473036056

15/TP-ĐKHĐ

3/5/2018

 

Nguyễn Hữu Nghĩa

1608/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

17

Công ty đấu giá hợp danh Hà Thành

Tầng 4 tòa nhà 319 Tower, số 63 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

ĐT: 02466809753

16/TP-ĐKHĐ

17/5/2018

 

Nguyễn Thị Phương Thảo

2191/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

18

Công ty đấu giá hợp danh Thủ Đô

Tầng 6 số 01, ngõ 34/68, phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

ĐT: 02466603468

17/TP-ĐKHĐ

12/6/2018

 

Trịnh Thanh Khuy

1908/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Lưu Hoàng

1439/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

19

Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt

Số 12 lô B8, KĐT Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

ĐT: 02466505360

19/TP-ĐKHĐ

7/6/2018

 

Trần Trung Nguyên

1525/TP/ĐG-CCHN

Lê Văn Hòe

392/TP/ĐG-CCHN

5

 

 

 

20

Công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Long

Số 38, ngõ 295 phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

ĐT: 0915149999

20/TP-ĐKHĐ

5/7/2018

 

Nguyễn Ngọc Liên

1551/TP/ĐG-CCHN

Bùi Đức Nam

968/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

21

Công ty đấu giá hợp danh Trường Sơn

Tầng 3 B2, Lô số 1, KĐT Cienco 5, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

ĐT: 09040882306

21/TP-ĐKHĐ

29/6/2018

 

Trần Văn Long

1559/TP/ĐG-CCHN

Ngô Thanh Tùng và Lương Tuấn Tú

2055/TP/ĐG-CCHN 223/TP/ĐG-CCHN

3

 

 

 

22

Công ty đấu giá hợp danh Việt Phát

P301 tầng 3, ô số 3 Lô 5B khu đô thị mới Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

ĐT: 0911919335

22/TP-ĐKHĐ

21/8/2018

 

Nguyễn Hào Hiệp

1011/TP/ĐG-CCHN

Dương Đức Tâm và Nguyễn Thế Thắng

1642/TP/ĐG-CCHN 998/TP/ĐG-CCHN

3

 

 

 

23

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh

Số 184 đường Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

ĐT: 0949940639

23/TP-ĐKHĐ

30/8/2018

 

Đỗ Thanh Hương

1590/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

24

Công ty đấu giá hợp danh Hùng Phong

N5-5 khu Sống Hoàng, phường Mái Động, Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

ĐT: 0986564581

24/TP-ĐKHĐ

1/10/2018

 

Trần Anh Khiêm

406/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Hữu Luật

272/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

25

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thuận Cường

Tầng 6 tòa nhà Housing, số 299 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

ĐT: 02439726126

25/TP-ĐKHĐ

1/10/2018

 

Lương Anh Cường

883/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

26

Công ty đấu giá hp danh Avalue Việt Nam

Đường Ỷ Lan, thôn Phú Thụy, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

ĐT: 0903253366

26/TP-ĐKHĐ

25/10/2018

 

Nguyễn Huy Dương

2049/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Huy Miện

1741/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

27

Công ty đấu giá hợp danh Hồng Hà Thuận An

Số 18 ngõ 45 phố Võng Thị, phường Bưởi, Tây Hồ, thành phố Hà Nội

27/TP-ĐKHĐ

9/10/2018

 

Mã Thị Trình

1773/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

28

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Việt

Số 2 ngõ 115 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

ĐT: 0931466555

28/TP-ĐKHĐ

9/10/2018

 

Nguyễn Văn Hiếu

1841/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

29

Công ty đấu giá hợp danh Sơn Thịnh

Số 1 lô 13 A khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

ĐT: 0912069549

29/TP-ĐKHĐ

22/10/2018

 

Nguyễn Ngọc Sơn

83/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

30

Công ty đấu giá hợp danh Đại Việt

Tầng 1, Lô L1-2, tổ 13 phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

ĐT: 0985661168

30/TP-ĐKHĐ

25/10/2018

 

Nguyễn Tất Thắng

1490/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

31

Công ty đấu giá hợp danh Tràng An

Số 122/68/173 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Ba Đình, thành phố Hà Nội

ĐT: 0972373481

31/TP-ĐKHĐ

20/11/2018

 

Phan Thị Khánh

2186/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

32

Công ty đấu giá hợp danh Bản Minh

Số 9 ngách 57 ngõ 322 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

ĐT: 0915512295

32/TP-ĐKHĐ

11/12/2018

 

Âu Xuân Ánh

1770/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Minh Vọng

488/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

33

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Trường Thịnh

Tầng 11, tòa nhà LICOGI 13 Tower, số 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

ĐT: 02462762586

33/TP-ĐKHĐ

30/11/2018

 

Bùi Xuân Bé

2153/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

34

Công ty đấu giá hợp danh Thành An

Số 266 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, thành phố Hà Nội

ĐT: 02438784965

34/TP-ĐKHĐ

3/12/2018

 

Lương Ngọc Hà

622/TP/ĐG-CCHN

Ngụy Thị Thảo; Vũ Thị Thúy Việt và Nguyễn Xuân Lộc

1428/TP/ĐG-CCHN; 1007/TP/ĐG-CCHN và 1446/TP/ĐG-CCHN

4

 

 

 

35

Công ty đấu giá hợp danh Thăng Long

Thôn Ngọc Chỉ, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

ĐT: 036759099

35/TP-ĐKHĐ

3/12/2018

 

Hoàng Thị Tú Anh

1922/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

36

Công ty đấu giá hợp danh BTQ

Số 768 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trung, thành phố Hà Nội

ĐT: 0903454699

36/TP-ĐKHĐ

9/1/2018

 

Phan Thị Hương Thủy

412/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

37

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

TDP 8, phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

ĐT: 0888154369

37/TP-ĐKHĐ

16/1/2019

 

Nguyễn Thanh Sơn

1580/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

38

Công ty đấu giá hợp danh Tài sản Đông Đô

Số 4 ngách 575/22 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

ĐT: 0966056886

39/TP-ĐKHĐ

16/1/2019

 

Nguyễn Hồng Đương

2085/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Nam Thắng

2044/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

39

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Đại Nam

Số 143 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

ĐT: 02435625682

40/TP-ĐKHĐ

1/16/2019

 

Nguyễn Thanh Sơn

628/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

40

Công ty đấu giá hợp danh Vỉệt Nam

Tòa nhà Vân Nam, số 26 đường Láng, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

ĐT: 02485856595

41/TP-ĐKHĐ

21/1/2019

 

Nguyễn Thị Hằng

747/TP/ĐG-CCHN

Bùi Phan Anh

621/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

41

Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia

Lô số 01-9a Cụm tiểu thủ công nghiệp Hai Bà Trưng, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

ĐT: 02462843539

42/TP-ĐKHĐ

23/1/2019

 

Phạm Ngọc Huy

99/TP/ĐG-CCHN

Hà Huy Ngọc

753/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

42

Công ty đấu giá hợp danh tài sản Hà Thành Việt Nam

Số 8 Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

ĐT: 02439650877

43/TP-ĐKHĐ

18/2/2019

 

Bùi Thế Anh

885/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Văn Học

1498/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

43

Công ty đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia

Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

ĐT: 02437622620

45/TP-ĐKHĐ

21/2/2019

 

Quán Văn Minh

409/TP/ĐG-CCHN

Lê Việt Nga và Hoàng Minh Đức

485/TP/ĐG-CCHN

614/TP/ĐG-CCHN

3

 

 

 

44

Công ty đấu giá hợp danh Thanh Xuân

Số 20 ngõ 137 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

ĐT: 0987227388

44/TP-ĐKHĐ

25/2/2019

 

Ngô Thị Thanh

1357/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

45

Công ty đu giá hp danh Landpro

Số 18 ngõ 84 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

ĐT: 0983272818

46/TP-ĐKHĐ

5/3/2019

 

Nguyễn Hữu Đắc

401/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

46

Công ty đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam

Số 149A đường Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

47/TP-ĐKHĐ

21/3/2019

 

Nguyễn Thị Thu Giang

304/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

47

Công ty đấu giá hp danh An Việt

Số 12, TT29, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

48/TP-ĐKHĐ

21/3/2019

 

Nguyễn Mai Hương

2139/TP/ĐG-CCHN

Ngô Thị Lựu

2060/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

48

Công ty đấu giá hợp danh THT Hà Nội

Số 148 Quan Thổ 1, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

49/TP-ĐKHĐ

26/3/2019

 

Lã Tân Thanh

1888/TP/ĐG-CCHN

Lã Ngọc Hưng

888/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

49

Công ty đấu giá hp danh OCD An Thuận Phát

Số 35 ngách 2 ngõ 35 phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

50/TP-ĐKHĐ

26/3/2019

 

Nguyễn Đức Vinh

1328/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

50

Công ty đấu giá hợp danh Trần Gia

P402 nhà NO 14C KĐT Định Công, Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

51/TP-ĐKHĐ

28/3/2019

 

Trần Thị Thu Phương

484/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

51

Công ty đấu giá hợp danh Thuận Phát

Tầng 16 tòa B3,7 đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quân Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

52/TP-ĐKHĐ

1/4/2019

 

Lương Danh Tùng

632/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

52

Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Phát

Số 18/9/8 phố Ô Cách, Đúc Giang, Long Biên, thành phố Hà Nội

54/TP-ĐKHĐ

24/4/2019

 

Lê Lan Phương

473/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

53

Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thành

Số 24 ngõ 43 phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

55/TP-ĐKHĐ

25/4/2019

 

Nguyễn Thị Thanh Tùng

544/TP/ĐG-CCHN

 

 

3

 

 

 

54

Công ty đấu giá hợp danh Đầu Tư Việt Nam

Nhà TT3, ngõ 536, đường Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

56/TP-ĐKHĐ

26/4/2019

16/5/2019

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

1356/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Quang Tuấn

1327/TP/ĐG-CCHN

3

 

 

 

55

Công ty đấu giá hợp danh Hà Đông

Tầng 4, số C1-17 khu nhà liền kề Thanh Bình, 114 Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, thành phố Hà Nội

57/TP-ĐKHĐ

2/5/2019

 

Nguyễn Thị Nga

1763/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

56

Công ty đấu giá hợp danh số 1 quốc gia

Số 8 ngách 1, ngõ 124 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trung, thành phố Hà Nội

58/TP-ĐKHĐ

2/5/2019

 

Kiều Thị Nga

1738/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

57

Công ty đấu giá hợp danh Thành Hưng

Số 22 Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

59/TP-ĐKHĐ

7/5/2019

 

Nguyễn Thị Vân Hoa

1013/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

58

Công ty đấu giá hợp danh 2E HHT VIỆT NAM

Số 136 đường Thụy Phương, phường Đồng Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

60/TP-ĐKHĐ

7/5/2019

 

Nguyễn Phạm Vũ

680/TP/ĐG-CCHN

 

 

2

 

 

 

59

Công ty đấu giá hợp danh Nhân Văn

Số 28 ngõ 2 Cầu Bươu, xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, thành phố Hà Nội

61/TP-ĐKHĐ

9/5/2019

 

Phan Hương Giang

575/TP/ĐG-CCHN

Lưu Thị Bích Thuận

862/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

60

Công ty đấu giá hợp danh Liên Minh

Số 108 tổ 14D phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trung, thành phố Hà Nội

62/TP-ĐKHĐ

10/5/2019

 

Tô Vũ Minh

379/TP/ĐG-CCHN

Giáp Thị Thu Hương

434/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

61

Công ty đấu giá hợp danh Á Âu

B14 khu đấu giá quyền sử dụng đất Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

63/TP-ĐKHĐ

13/5/2019

 

Mai Thị Thùy Linh

2111/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

62

Công ty đấu giá hợp danh Đông Á

B36 ngõ 74 Nguyễn Thị Định, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

64/TP-ĐKHĐ

16/5/2019

 

Ngô Việt Quân

701/TP/ĐG-CCHN

 

 

2

 

 

 

63

Công ty đấu giá hợp danh VNA

Số nhà 12A, KI, TT HVCTQGHCM phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

65/TP-ĐKHĐ

16/5/2019

 

Lưu Đức Vượng

1401/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

64

Công ty đấu giá hp danh An Việt

số 39 Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

66/TP-ĐKHĐ

20/5/2019

 

Trịnh Thị Thủy

1359/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

65

Công ty đấu giá hợp danh Công Minh

Số 7/B8 ngõ 8 đường Quang Trung, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

67/TP-ĐKHĐ

20/5/2019

 

Bùi Thu Lan

2050/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

66

Công ty đấu giá hợp danh Phm Nam Anh

Phòng 104 tòa nhà Láng Trung, số 104 tổ 14 ngõ 850 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, thành phố Hà Nội

68/TP-ĐKHĐ

24/5/2019

 

Phạm Xuân Tú

1533/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

67

Công ty đấu giá hợp danh Nam Việt

Số 32 BT 14 KĐT LIDECO, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

69/TP-ĐKHĐ

29/5/2019

 

Nguyễn Xuân Sang

258/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Quốc Khanh

234/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

68

Công ty đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội

Số 46 ngõ 172 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

70/TP-ĐKHĐ

3/6/2019

 

Nguyễn Văn Hưng

681/TP/ĐG-CCHN

Phan Thị Hương Lan

1403/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

69

Công ty đấu giá hp danh Mai Trang

Số 16 đường Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

71/TP-ĐKHĐ

7/6/2019

 

Nguyễn Bá Sinh

555/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

70

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn

Số 68 đường Chường Trinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

72/TP-ĐKHĐ

11/6/2019

24/7/2020

Lê Xuân Thắng

2083/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

71

Công ty đấu giá hợp danh Hồng Hà

Số 12A ngách 87 ngõ Trại Cá, đường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

73/TP-ĐKHĐ

11/6/2019

 

Nguyễn Thị Hoài

178/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

72

Công ty đấu giá hợp danh Thắng Lợi

Tầng 3 của nhà Artex số 172 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, thành phố Hà Nội

ĐT: 02435149763

74/TP-ĐKHĐ

16/7/2019

 

Trần Văn Thi

1100/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Thị Thanh Hoa

 

1

 

 

 

73

Công ty đấu giá hợp danh Toàn Cầu

Số 15 ngõ 62 phố Đại La, Trương Định, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

75/TP-ĐKHĐ

11/6/2019

 

Nguyễn Việt

343/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

74

Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Phương

Số 77 Tây Sơn phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

76/TP-ĐKHĐ

17/6/2019

 

Nguyễn Hải Hưng

1369/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

75

Công ty đấu giá hợp danh Việt Á

Số 168 Mỹ Đình, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

77/TP-ĐKHĐ

18/6/2019

 

Đỗ Dương Hùng

841/TP/ĐG-CCHN

Bùi Việt Linh

1284/TP/ĐG-CCHN

3

 

 

 

76

Công ty đấu giá hợp danh Vạn Quảng Phát

Số 69D ngõ 71 Kim Ngưu, tổ 1B Thanh Lương, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

78/TP-ĐKHĐ

18/6/2019

 

Nguyễn Xuân Bằng

1725/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

77

Công ty đấu giá hợp danh Quốc gia

Số 05B nhà A khu TT Quân đội 817-TCHC phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

79/TP-ĐKHĐ

18/6/2019

 

Nguyễn Vũ Hải

647/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

78

Công ty đấu giá hp danh An Gia

Số 17 ngõ 63 phố Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

80/TP-ĐKHĐ

18/6/2019

 

Lê Thị Diệp

40/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

79

Công ty đấu giá hợp danh An Phú

Phòng 1908 tòa A3 CC Ecolife 58 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

81/TP-ĐKHĐ

20/6/2019

 

Nguyễn Thị Phượng

1805/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

80

Công ty đấu giá hợp danh Miền Bắc

Số 1 dãy 4, TT Công ty xây dựng số 2, TDP 8, phường Đức Thắng, quận Bắc Tử Liêm, thành phố Hà Nội

82/TP-ĐKHĐ

20/6/2019

 

Lê Đình Bình

1897/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

81

Công ty đấu giá hợp danh Liên Châu

Số 12B, ngõ Tây, thôn Phan Xá, xã Uy Nỗ, Đông Anh, thành phố Hà Nội

ĐT: 0989405628

83/TP-ĐKHĐ

24/6/2019

 

Nguyễn Thị Hường

1806/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Thị Hương Huyền

1807/TP/ĐG-CCHN

3

 

 

 

82

Công ty đấu giá hợp danh BTC

Tầng 4, tòa nhà HUD3 Tower số 121-123 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

84/TP-ĐKHĐ

26/6/2019

 

Phạm Hà Minh

732/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

83

Công ty đu giá hp danh DIAMOND

Số 59 ngõ 175 phố Định Công, phường Đình Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội ĐT: 02435668143

85/TP-ĐKHĐ

27/6/2019

 

Lê Tuấn Hải

843/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Thị Hiên

1825/TP/ĐG-CCHN

4

 

 

 

84

Công ty đấu giá hợp danh Nam Hà Nội

Tầng 22 TH nhà ở KH Văn phòng số 48 đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

86/TP-ĐKHĐ

15/7/2019

 

Phạm Thanh Sơn

872/TP/ĐG-CCHN

Đinh Hồng Hà

1857/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

85

Công ty đu giá hợp danh INCIP

Tầng 3 số 24, ngõ 463 Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

87/TP-ĐKHĐ

12/7/2019

 

Vũ Văn Thiệu

537/TP/ĐG-CCHN

Mai Đức Tân

517/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

86

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Fansipan Việt Nam

Nhà số 3, ngõ 6, đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

88/TP-ĐKHĐ

23/7/2019

 

Thái Văn Hạnh

1913/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

87

Công ty đấu giá hợp danh Thái Linh

Số 202 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

89/TP-ĐKHĐ

25/7/2019

 

Ngô Thanh Tân

552/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

88

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Song Pha

Công ty kinh doanh dụng cụ chỉnh hình Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

90/TP-ĐKHĐ

29/7/2019

 

Trần Quốc Hương

583/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

89

Công ty đấu giá hợp danh KNP

Tầng 31, tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

91/TP-ĐKHĐ

31/7/2019

 

Nguyễn Ngọc Luân

2113/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

90

Công ty đấu giá hợp danh Nhân Hòa

Số 26 đường Láng, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

92/TP-ĐKHĐ

15/8/2019

 

Trần Hữu Năng

618/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Đình Minh và Trần Viết Hữu

1210/TP/ĐG-CCHN

1101/TP/ĐG-CCHN

3

 

 

 

91

Công ty đấu giá hợp danh Thành Lợi

Số 9 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

93/TP-ĐKHĐ

24/9/2019

 

Dương Thị Thanh

869/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

25

Hà Tĩnh

1

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Tân Phú, xã Thạch Trong, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

ĐT: 02393.579.999

Email: daugia@hatinh.gov.vn

690.QĐ/UB-1998-NC

6/12/1998

28/11/2011 04/01/2018

Nguyễn Mạnh Quỳnh

 

 

 

4

Trung tâm chưa có GĐ, PGĐ Trung tâm phụ trách

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh Số 1 Ha Tĩnh

Số 278 đường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. ĐT: 0912899024; 02396257147.

06/TP-ĐKHĐ

4/10/2019

 

Trần Viết Ngọc

170/TP/ĐG-CCHN

Phan Hương

2179/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

3