Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7908/VPCP-NN
V/v xây dựng, trình dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết Luật Đất đai

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4128/BTNMT-PC ngày 22 tháng 8 năm 2019 về cho phép xây dựng, trình dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết Luật Đất đai, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý với kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4128/BTNMT-PC ngày 22 tháng 8 năm 2019. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo văn bản đảm bảo chất lượng và theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02) VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục