Hệ thống pháp luật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3606/TXNK-CST
V/v thuế GTGT máy kéo dùng trong nông nghiệp

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

Trả lời công văn số 990/HQTN-NV ngày 18/6/2018 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh đề nghị hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng máy kéo dùng trong nông nghiệp, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

Ngày 22/6/2018, Tổng cục Thuế có công văn số 2511/TCT-CS hướng dẫn thuế GTGT mặt hàng máy kéo dùng trong nông nghiệp (bản chụp gửi kèm). Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh căn cứ hướng dẫn tại công văn số 2511/TCT-CS nêu trên để thực hiện.

Cục Thuế XNK thông báo để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (02b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 3606/TXNK-CST năm 2018 về thuế giá trị gia tăng máy kéo dùng trong nông nghiệp do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

  • Số hiệu: 3606/TXNK-CST
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 04/07/2018
  • Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu
  • Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 04/07/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản