Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3606/TXNK-CST
V/v thuế GTGT máy kéo dùng trong nông nghiệp

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

Trả lời công văn số 990/HQTN-NV ngày 18/6/2018 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh đề nghị hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng máy kéo dùng trong nông nghiệp, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

Ngày 22/6/2018, Tổng cục Thuế có công văn số 2511/TCT-CS hướng dẫn thuế GTGT mặt hàng máy kéo dùng trong nông nghiệp (bản chụp gửi kèm). Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh căn cứ hướng dẫn tại công văn số 2511/TCT-CS nêu trên để thực hiện.

Cục Thuế XNK thông báo để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (02b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng