Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4486/TXNK-CST
V/v thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ Trí Nam.
(P306, Tòa nhà CT6-DN2, KĐT mới Định Công, P.Định Công, Q.Hoàng Mai, Hà Nội)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 68/TRINAM ngày 25/07/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ Trí Nam đề nghị hướng dẫn áp dụng thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với thiết bị nhập khẩu của công ty. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 12 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, thì: “Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập bao gồm các loại mô hình, hình vẽ, bảng, phấn, thước kẻ, com-pa và các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học” thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Hồ sơ hải quan đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp công ty mua hàng hóa từ các đại lý và các nhà cung cấp của các hãng tại Việt Nam, đề nghị công ty liên hệ với cơ quan thuế để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ Trí Nam được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng