Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 346/VPHĐBCQG-TT
V/v thực hiện chế độ báo cáo trong ngày bầu cvà nộp Biên bản kết quả bầu cử

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

Để đảm bảo thông tin kịp thời, phục vụ quá trình theo dõi và chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trong cả nước diễn ra vào ngày 22/5/2016, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia đề nghị Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện một số công việc sau đây:

I. VỀ VIỆC BÁO CÁO TÌNH HÌNH, DIỄN BIẾN TRONG NGÀY BẦU CỬ

1. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo nhanh định kỳ hai giờ một lần (bắt đầu từ 9 giờ sáng). Nội dung cụ thể như sau:

- Việc tổ chức khai mạc bầu cử;

- Diễn biến của cuộc bầu cử; tiến độ cử tri tham gia bỏ phiếu;

- Không khí ngày bầu cử, dư luận trong Nhân dân về cuộc bầu cử và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;

- Những thuận lợi, khó khăn về giao thông, thông tin liên lạc, thời Tiết ảnh hưởng đến việc bầu cử;

- Tình hình bầu cử ở những nơi được Hội đồng bầu cử quốc gia đồng ý cho bầu cử sớm (cần có báo cáo sớm);

- Tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; tình hình ở các Điểm nóng và việc xử lý (nếu có);

- Các Điều kiện vật chất - kỹ thuật phục vụ cho ngày bầu cử;

- Những tình huống phát sinh cần xin ý kiến chỉ đạo giải quyết ngay trong quá trình bầu cử (nếu có).

2. Đối với những nơi có sự cố hoặc có vấn đề đột xuất xảy ra ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc bầu cử thì đề nghị Ủy ban bầu cử tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo ngay về Hội đồng bầu cử quốc gia để kịp thời giải quyết (không kể thời gian).

3. Để kịp thời nắm tình hình bầu cử ở địa phương, đề nghị Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bố trí bộ phận trực thường xuyên để tiếp nhận thông tin từ các Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Tổ bầu cử.

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ SƠ BỘ VÀ KẾT QUẢ CHÍNH THỨC CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1. Ngay khi có kết quả kiểm phiếu (do các Ban bầu cử, Ủy ban bầu cử thông báo sớm), đề nghị Ủy ban bầu cử cấp tỉnh có Báo cáo về tình hình và kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 theo Mẫu số 29/BCĐBQH&ĐBHĐND (ban hành kèm theo Công văn số 128/HĐBCQG-PL ngày 9/4/2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia) gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia.

2. Sau khi hoàn tất việc kiểm phiếu và xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội, đề nghị Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi Hội đồng bầu cử quốc gia gửi Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội tại địa phương mình kèm theo danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và các loại tài liệu khác (nếu có) đến Hội đồng bầu cử quốc gia.

3. Chậm nhất là 15 ngày sau ngày bầu cử (hoặc từ sau ngày bầu cử lại, bầu cử thêm đối với những nơi phải tiến hành bầu cử lại, bầu cử thêm), đề nghị Ủy ban bầu cử cấp tỉnh gửi Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại tỉnh, thành phố mình theo mẫu số 29B/BCĐBQH&ĐBHĐND (ban hành kèm theo công văn số 128/HĐBCQG-PL ngày 9/4/2016) đến Hội đồng bầu cử quốc gia.

III. VIỆC GỬI CÁC BÁO CÁO, BIÊN BẢN VỀ BẦU CỬ

1. Việc báo cáo nhanh về tình hình ngày bầu cử (nêu tại Mục I của công văn này) có thể thực hiện trực tiếp bằng điện thoại, Fax, E-mail theo số, địa chỉ cung cấp dưới đây.

2. Việc gửi biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thể thực hiện bằng thư bảo đảm hoặc gửi trực tiếp tại Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, địa chỉ Nhà Quốc hội, số 02 đường Bắc Sơn, Ba Đình, Hà Nội. Thời gian nhận biên bản là từ 8 giờ đến 17 giờ các ngày từ 24/5/2016 đến hết ngày 29/5/2016.

Trường hợp gửi qua đường bưu điện, đề nghị Ủy ban bầu cử fax hoặc e-mail trước biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội ở địa phương mình (đã có chữ ký và đóng dấu) đến Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia theo số, địa chỉ cung cấp dưới đây.

3. Báo cáo về tình hình và kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Báo cáo tổng kết tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được gửi đến Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia qua đường công văn (bưu điện).

4. Địa chỉ tiếp nhận báo cáo, biên bản:

- Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia - Nhà Quốc hội, số 02 đường Bắc Sơn, Ba Đình, Hà Nội.

- Số điện thoại tiếp nhận thông tin, báo cáo nhanh: 080.41595 - 080.41594.

- Số Fax: 080.48771 - 080.48772

- E-mail: vphoidongbaucu@qh.gov.vn hoặc yentt@qh.gov.vn

Xin trân trọng cảm ơn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c CTHĐBCQG, các PCTHĐBCQG (báo cáo);
- Các đ/c Ủy viên HĐBCQG;
- Các đ/c lãnh đạo các Tiểu ban (báo cáo);
- Ủy ban TWMTTQVN;
- Bộ Nội vụ;
- Sở Nội vụ các tỉnh, TP;
- UBMTTQVN các tỉnh, TP;
- Lưu HC, VPHĐBCQG.
- e-Pas: 31568

CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Hạnh Phúc