Hệ thống pháp luật

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 129/VPHĐBCQG-PL
V/v hướng dẫn sử dụng mẫu kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn,

Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia đã nhận được Công văn số 08/UBBC ngày 03/3/2016 của Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn đề nghị hướng dẫn về việc sử dụng mẫu kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Văn phòng đã báo cáo với Hội đồng bầu cử quốc gia và xin được thông báo với quý cơ quan ý kiến của Hội đồng bầu cử quốc gia về vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng thì việc kê khai tài sản, thu nhập phải được thực hiện hằng năm, do đó trong mẫu Bản kê khai tài sản, thu nhập (phụ lục II) quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập mới có Mục III về giải trình sự biến động của tài sản, thu nhập để cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền biết được nguyên nhân, nguồn gốc sự biến động của tài sản, thu nhập của năm này so với năm trước của người có nghĩa vụ kê khai; qua đó nhằm minh bạch tài sản, thu nhập của người kê khai, phục vụ cho công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng.

Trong khi đó, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không phải là hoạt động diễn ra theo định kỳ hằng năm nên trong quá trình soạn thảo và ban hành Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG , Hội đồng bầu cử quốc gia đã cân nhắc và quyết định không đưa nội dung về giải trình sự biến động của tài sản, thu nhập vào mẫu bản Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và mẫu Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (mẫu số 4/BCĐBQH và mẫu số 8/BCĐBHĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG). Do đó, đề nghị Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan hữu quan, các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương thống nhất sử dụng các biểu mẫu đã được ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Trên đây là ý kiến của Hội đồng bầu cử quốc gia về một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia trân trọng thông báo đến Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn để tổ chức thực hiện và tiếp tục hướng dẫn đến các tổ chức phụ trách bầu cử tại địa phương nhằm bảo đảm tổ chức tốt cuộc bầu cử lần này.

Xin trân trọng cảm ơn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐBCQG (để b/c);
- Trưởng, Phó trưởng các Tiểu ban của HĐBCQG (để b/c);
- Bộ Nội vụ (để phối hợp hướng dẫn);
- Lưu: HC, PL, VPHĐBCQG.
E-pas: 13970

CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Hạnh Phúc

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 129/VPHĐBCQG-PL năm 2016 hướng dẫn sử dụng mẫu kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử do Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành

  • Số hiệu: 129/VPHĐBCQG-PL
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 04/03/2016
  • Nơi ban hành: Hội đồng bầu cử
  • Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 04/03/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản