Hệ thống pháp luật

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA
N PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 407/VPHĐBCQG-TT
V/v công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,

Theo quy định tại Điều 86 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân:

“1. Hội đồng bầu cử quốc gia căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội chậm nhất là 20 ngày sau ngày bầu cử.

2. Ủy ban bầu cử căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp mình chậm nhất là 10 ngày sau ngày bầu cử”.

Do đó, Ủy ban bầu cử các cấp chỉ công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp mình. Hội đồng bầu cử quốc gia theo thẩm quyền công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội trong cả nước.

Hiện nay Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia đang trong quá trình tổng hợp kết quả bầu cử do các địa phương gửi về để báo cáo, trình Hội đồng bầu cử quốc gia thông qua biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước, sau đó mới thực hiện thủ tục công bố. Do đó, lãnh đạo Hội đồng bầu cử quốc gia có ý kiến chỉ đạo Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố, từ nay đến khi Hội đồng bầu cử quốc gia chưa công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội trong cả nước thì Ủy ban bầu cử tỉnh, thành phố chưa công bố và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội ở địa phương mình.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia trân trọng đề nghị Ủy ban bầu cử tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử.

Xin trân trọng cảm ơn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐBCQG (để b/c);
- Trưởng, Phó trưởng các Tiểu ban của HĐBCQG (để b/c);
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Thông tin, truyền thông (phối hợp chỉ đạo);
- Lưu: HC, VPHĐBCQG.

CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Hạnh Phúc

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 407/VPHĐBCQG-TT năm 2016 công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử do Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành

  • Số hiệu: 407/VPHĐBCQG-TT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 30/05/2016
  • Nơi ban hành: Hội đồng bầu cử quốc gia
  • Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 30/05/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản