Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 333/CT-TTHT
V/v lập hóa đơn GTGT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố
(Đ/c: Tầng 3 ta nhà 76 Nguyễn Trường Tộ, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội)
MST: 0103071972

Trả lời công văn số 34/TTHTKT-HCTH đề ngày 26/06/2019 của Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố (sau đây gọi là Trung tâm) hỏi về lập hóa đơn GTGT. Sau khi báo cáo Tổng Cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Về nội dung vướng mắc của Trung tâm, Tổng cục Thuế đã trả lời, hướng dẫn tại công văn số 5375/TCT-CS ngày 20/12/2019 về thuế GTGT. Cục Thuế TP. Hà Nội gửi đính kèm bản sao chụp công văn 5375/TCT-CS ngày 20/12/2019.

Đề nghị Trung tâm nghiên cứu và thực hiện theo đúng quy định.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT4;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường